Himmerfjärdsverket utvecklas för ökad kapacitet

I Grödinge, Stockholms län, har Veidekke grundlagt för en omfattande om- och tillbyggnad av Syvabs avloppsreningsverk Himmerfjärdsverket. Med hjälp av Multicem-pelare kunde spontning undvikas och marken stabiliseras inför den omfattande pålningen.

Med målet att möta tuffare reningskrav utvecklas Himmerfjärdsverkets byggnader och omgivande infrastruktur. Här byggs bland annat ny membranbyggnad, silstation, pumpstationer och teknikutrymmen. Bassänger byggs om. Arbetet görs i värdeskapande samspel mellan beställaren Syvab, entreprenör Veidekke och underentreprenör Dmixab. 

Mark med mycket hög vattenkvot, ett djup på 40 meter ner till berg och reningsverkets höga laster krävde 1 200 betongpålar, KC. Men marken behövde först stabiliseras med Multicem-pelare för att bära pålningsmaskiner som väger 70 ton styck. Multicem-pelarna gjorde även att man kunde ha en slänt mot befintlig konstruktion och undvika en hel del spontning.

Erik Enggren, Veidekke.

– Det var Dmixab som föreslog Multicem. Den stora vinsten var miljömässig. Dessutom fick vi mer lätthanterliga schaktmassor, eftersom Multicem bidrog till att torka ur massorna först, säger Erik Enggren projektchef på Veidekke.

Veidekke har valt att miljöcertifiera sitt arbete enligt Ceequal version 6. Därför kan de nu konstatera att valet av Multicem även bidragit till reducerade koldioxidutsläpp i projektet. I Multicem används restprodukter från cementtillverkningen, istället för jungfruliga material. Därför kan koldioxidutsläppen minskas med upp till 70 procent jämfört med traditionella metoder som Kalkcement. Det betyder att man i Himmerfjärdsverket kunnat minska utsläppen med 3 262 440 kg koldioxidekvivalenter.

Planen för Multicem-pelarna anpassades till pålningsplanen. För att skapa resurseffektivitet så fick Multicem-pelarna upp till schaktbotten en högre hållfasthet medan delarna ovanför den nivån bara dimensionerades för att klara arbetsmaskinerna.

 

Svante Jansson, Dmixab

– Våra förprovningar visade att Multicem lämpade sig bra på platsen. Pelarna hade en snabb stabiliserande effekt och vi kunde hantera den hårda tidspressen. Vi märkte bra hållfasthet efter redan en vecka, säger Svante Jansson på Dmixab.

Totalt 3 508 ton Multicem, cirka 88 lastbilar, har använts i arbetet med Himmerfjärdsverket. De 10 035 Multicem-pelare som installerats ger en total längd om 66 660 meter.

Himmerfjärdsverket.

Himmerfjärdsverket.