Människor: Medarbetarutveckling

Det är viktigt för företagets utveckling att vara en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och framtida medarbetare. Vi strävar efter att erbjuda både intressanta karriärmöjligheter och goda arbetsvillkor. Eftersom vi ingår i en internationell koncern verkar vi delvis i en internationell miljö. 

Vi lägger kraft på talangutveckling och karriär- och successionsplanering, och vi strävar efter ökad mångfald och jämlikhet. Vi uppmuntrar medarbetare att växa inom företaget och försöker i första hand rekrytera från insidan när det uppstår vakanser eller nya tjänster. 

Företagets kärnvärderingar kommuniceras genom våra Ledarskapsprinciper som vänder sig till medarbetare och chefer på alla nivåer. Principerna ger handfast vägledning och fokus ligger på prestanda, resultat, kostnadseffektivitet, hållbarhet samt närhet till kunder och marknader. Dokumentet vägleder vårt dagliga arbete och styr hur vi sköter våra verksamheter.

De bästa ledarna

Vårt mål är att ha de bästa cheferna i branschen och vi lägger mycket resurser på att utveckla både befintliga och blivande ledare i företaget. 

Vi genomför regelbundet ledarutvecklingsprogram för chefer på olika nivåer, med inriktning på ledarrollen, hälsa och säkerhet, resultatstyrning och förändringshantering. Young Potentials Development Programme utvecklar unga medarbetare som kan bli aktuella för högre positioner i företaget. 

Rekrytering av nya medarbetare

För att locka till oss nya talanger deltar vi med jämna mellanrum på evenemang vid högskolor och universitet och vi samarbetar även med universitetsvärlden i forsknings- och utvecklingsprojekt, examensarbeten och doktorsavhandlingar. 

Med vissa intervall genomför Heidelberg Materials Northern Europe traineeprogram för unga medarbetare. 2016 startade ett nytt 18-månaders program som engagerar ett tiotal personer i Sverige och Norge. Deltagarna ges chans till professionell utveckling inom olika områden, och har längre fram möjlighet att ta sig an mer avancerade roller i företaget. 

Samverkan med fackföreningar

Samtliga Heidelberg Materials Northern Europes verksamheter i Sverige, Norge och Danmark har fackföreningar. Ledningen och facken träffas regelbundet och vid behov för att diskutera aktuella frågor. Vi är positiva till bildandet av lokala fackföreningar eftersom vi tror att det gynnar såväl medarbetarna som verksamheten i det långa loppet. 

Mångfald på arbetsplatsen

Flertalet medarbetare i branschen är män, men vi arbetar proaktivt för att främja mångfald i hela organisationen och få in fler kvinnor i ledande linjebefattningar. Vi främjar jämställdhet genom att uppmuntra båda de nyblivna föräldrarna att stanna hemma med barnen under en längre period. Om diskrimineringsincidenter skulle uppstå har vi rutiner på plats för att hantera dessa på ett bra sätt. 

Utmanande antal pensionsavgångar

Under senare år har vi haft ett stort antal pensionsavgångar. Precis som för alla nyckelpositioner har vi även successionsplaner för medarbetare som närmar sig pensionsåldern. Pensioneringarna hanteras enligt nationella lagar och gällande fackföreningsavtal. 

Vi har några kommande år där fortsatt många medarbetare kommer att gå i pension och det innebär att vi behöver rekrytera in nya medarbetare.

Vi erbjuder våra medarbetare möjlighet att delta i projekt med Ingenjörer utan gränser.

Om vårt samarbete med Ingenjörer utan gränser