Markstabilisering av Bromstensstaden

Vägar och parkmark för den nya stadsdelen Bromstensstaden i Stockholm byggs på Multicempelare, ett klimatanpassat alternativ till traditionella material. Peab utför det omfattande markstabiliserings- och markförstärkningsarbetet. Stadsdelen byggs på en gammal sjöbotten med lera ner till 20 – 25 meters djup.

Dmixab har lång erfarenhet av att arbeta med markförstärkning med cementpelare. Projektet i Bromsten är ovanligt stort volymmässigt och omfattar en stor mängd pelare för att förstärka marken för områdets framtida VA-system, vägar, parkeringar, bostäder och parker. I området rinner Bällstaån, som nu förstärkts på båda sidor med en kombination av Multicem och KC.

Miljöaspekten viktig

I arbetet med Bromstensstaden har miljöaspekten varit viktig för beställaren Stockholms stad. Området är drabbat av sättningar och har även haft översvämningsproblematik. Innan projektet startades gjordes förprovningar för att testa vilket alternativ som hade bäst stabiliseringsegenskaper för den leriga marken i Bromsten: Kalkcement eller Multicem.

– Förprovningarna visade att Multicem fungerade lika bra som Kalkcement. Eftersom det är mer ekonomiskt och bättre för miljön blev Multicem förstahandsvalet för projektet, säger Svante Jansson platschef på Dmixab, underentreprenör till Peab.

Multicem är ett mer klimatanpassat alternativ än både traditionella kalkcementpelare och KCE-pelare, bland annat för att det innehåller en restprodukt (kiln dust) från cementtillverkningen istället för jungfruliga material. Beräkningar har visat att koldioxidbelastningen för Multicem är upp till 70 procent lägre jämfört med traditionella material. 

– De erfarenheter vi fått av Multicem i Bromstensstaden har varit väldigt bra. Ekonomin och miljön är skäl nog för att välja det, så vi kommer att använda det igen där det går, säger Daniel Karlsson projektchef på Peab.

Bra samarbete kring optimeringen

Arbetet med markstabilisering och infrastruktur för Bromstensstaden görs i flera etapper, varav de tre första etapperna snart är klara. Totalt 19 339 Multicem-pelare med en total längd om 192 528 meter installeras. På grund av olika lager i marken har pelarna behövt optimeras för att få ut rätt hållfasthetskurvor. Där har Dmixab och Peab haft ett bra samarbete med Stockholms stad och projektets geotekniker för att skapa bra recept.

– Produktionsproverna visar att Multicem-pelarna snabbt når rätt hållfasthet så det har fungerat väldigt bra. Vi har haft ett bra samarbete med Peab där, säger Svante Jansson platschef på Dmixab.

Mängden Multicem levererad är 9 138 ton, cirka 203 lastbilar. Tack vare valet av Multicem istället för KC har en besparing på cirka 8,5 ton koldioxidekvivalenter gjorts i projektet. Valet av Multicem har även gett stora ekonomiska besparingar. 

  • Fakta
  • Det nya området heter Bromstensstaden och får en helt ny infrastruktur i form av nya vatten- och avloppsledningar, vägbroar och gångbroar. Dessutom ska gator, grönytor och en lekplats anläggas. Projektet startade i 2018 och arbetena utförs av Peab på uppdrag av Stockholms stad. Uppdraget beräknas vara färdigt hösten 2025.
Multicem - vid markstabilisering och som binde­medel i asfalt.

Multicem

Multicem Bromsten.

Multicem Bromsten.

Multicem Bromsten.

Multicem Bromsten. Vägar och parkmark för den nya stadsdelen Bromstensstaden i Stockholm byggs på Multicempelare, ett klimatanpassat alternativ till traditionella material.

Multicem Bromsten. Vägar och parkmark för den nya stadsdelen Bromstensstaden i Stockholm byggs på Multicempelare, ett klimatanpassat alternativ till traditionella material.

Multicem Bromsten.

Multicem Bromsten.

Multicem Bromsten.