2021 fyller cementindustrin och Cementa 150 år.

DÅTID
SAMTID
FRAMTID.

Cement i 150 år

År 1871 grundades Skånska Cementaktiebolaget, dagens Heidelberg Materials Cement Sverige, i Lomma. Där och då startar den svenska cementbranschen och det innebär att vi i år vill uppmärksamma att cement har tillverkats i större skala i Sverige under 150 år.

Under 150 år har cement blivit allt viktigare för vårt välstånd och det goda samhällsbygget, och för samhällsplaneringen i stort – för människors boende, försörjning, säkerhet, kommunikation, service, omsorg och rekreation. Vi som arbetar med cement har under resans gång blivit bättre på att göra den både energieffektivare och med lägre klimatpåverkan. Vi har en tydlig ambition att tillverka cement för klimatneutral betong i Sverige år 2030.

Här kan du läsa om vilken grundläggande betydelse cement har haft och har för samhällsutvecklingen. Ett byggmaterial som är en sådan självklar del i våra liv att vi inte ens tänker på det… det är en berättelse som förtjänas att lyftas mer och det gör vi det här året när vi firar cement i 150 år i Sverige.

Några årtal vi valt ut att berätta mer om

Cement 150 år

Filmen om cementens historia i Sverige.

Belastningsprov av betongsliper på A-Betong i Vislanda 1967. Bild från Järnvägsmuseet.

Vikten av cement – en historisk översikt

Om det finns ett byggnadsmaterial som mer än andra förkroppsligar den moderna epoken måste det vara betong.

Betongens bindemedel utgörs av cement, som tillsammans med ballast i form av sand, grus eller sten genom en kemisk reaktion hårdnar till betong då man tillsätter vatten.

Principen är enkel, men tillverkningsprocessen är raffinerad. Materialets användningsområden, flexibilitet och utvecklingspotential tycks närmast utan gräns.

Läs mer

1871 - hur såg samhället ut?

Hur såg samhället ut när cementbranschen föddes, vilka behov ledde till att cement blev tidens byggnadsmaterial? Om urbaniseringen, järnvägarnas broar och annan infrastruktur.

Vid 1800-talets mitt reformerades Sverige på många sätt...

...Riksdagen tog beslut om allmän folkskola, näringsfrihet, att avskaffa ståndsriksdagen och att tillåta fri rörlighet i landet. Bättre utbildade människor kunde därmed resa friare och söka anställning på de nya företag som växte fram.

Näringsfrihetsreformen 1864, som innebar att den som ville nu kunde starta företag, var visserligen grundläggande men det var de tekniska framstegen med maskiner och massproduktionslösningar som gjorde att industrialiseringen verkligen tog fart.

Någon inhemsk cementtillverkning fanns inte i Sverige under denna tid. Under den industriella expansionen ökade behovet av cement som byggmaterial och importen steg då från 900 till 2 000 ton per år. Tänk om det skulle vara möjligt att tillverka cement här i Sverige så att vi kunde täcka våra egna behov?

Gotland 1869

1869 begav sig den nyutexaminerade civilingenjören Otto Fahnehjelm till Gotland för att undersöka möjligheten att grunda en cementfabrik på denna klassiska kalkindustrimark. Fahnehjelm var den första i Sverige som på allvar studerade möjligheten till inhemsk cementtillverkning. Efter lyckade förundersökningar begav han sig sedan utomlands för att studera cementfabriker i England och Frankrike. Här hemma riktades dock blickarna mot fastlandet och Skåne.

Den 19 maj 1871 kallade professor Otto Torell, chef för Sveriges geologiska undersökningar (SGU), till ett möte på sitt kontor i Stockholm. Syftet var att bilda Sveriges första cementbolag.

Prins Oscar tecknar aktier

Först i raden av aktietecknare stod prins Oscar, den blivande Oscar II, som tecknade aktier till ett värde av 10 000 kronor av det samlade aktiekapitalet på 250 000. Platsen för den tänkta anläggningen var inte given men en av aktieägarna, Frans Henrik Kockum, drev igenom att cementfabriken skulle ligga på hans ägor i Lomma. Där fanns en hamn och utmärkt lera för cementtillverkning, medan kalken skulle hämtas från kalkbrottet vid Limhamn.

Den 2 november samma år hölls konstituerande bolagsstämma för Skånska Cementaktiebolaget och fabriken började anläggas kort därefter. Fahnehjelm, som nu var tillbaka i Sverige, fick uppdraget att rita byggnaderna. Styrelseordförande blev Arvid Posse, som dock följdes av Corfitz Beck-Friis redan året därpå. 1873 rekryterades den 26-årige ingenjören Rudolf Fredrik Berg som disponent och samma år kom tillverkningen i gång, om än i blygsam skala.

1890 fabrik i Limhamn

I slutet av 1880-talet intensifierades byggnadsverksamheten i städerna och därmed ökade behovet av cement ytterligare. 1890 startades även en fabrik i Limhamn. Den skånska cementtillverkningen fick också konkurrens. Först var AB Visby Cementfabrik, grundad 1887. Året därpå följde Ölands Cementaktiebolag vid Degerhamn, och 1892 byggdes en cementfabrik i Hällekis i Västergötland.

1887 bildades AB Skånska Cementgjuteriet (numera Skanska) som en avknoppning ur Skånska Cement. Bolaget tillverkade initialt olika cementprodukter men övergick till att bli ett bygg- och anläggningsföretag. Under de första tjugo verksamhetsåren byggdes betonggrunder för hus som Kungliga Operan och Rosenbad i Stockholm samt Norrköpings rådhus. En annan tidig specialitet för företaget var dammanläggningar och vatten- och avloppsanläggningar, till exempel den stora vattenreservoaren i Karlskrona 1898 och Bullerforsens kraftstation 1907–1910.

De svenska cementbolagen konkurrerade med varandra och trängde in på varandras försäljningsområden. Trots att nära hälften av produktionen gick på export var konkurrensen inom landet stenhård med prissättningar som hotade företagens ekonomi. 1893 bildade man därför tillsammans Svenska Cementförsäljningsaktiebolaget Cementa, med syfte att samordna bolagens marknadsföring och prissättning.

(Skribent: Sara Johansson - "Cement i 150 år” bygger på research och texter av Centrum för Näringslivshistoria, gjorda på uppdrag av Cementa.)

En ny vattenreservoar byggs av Skånska Cementgjuteriet i Karlskrona 1897. Foto: Karl Karlson. Ur Skanskas arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Den vetenskapliga cementen

Gamla Labbis (laboratoriet) på Limhamns Cementfabrik från tiden 1883-1917. Bild från Tekniska museet.
 

Läs mer

Omställningar då och nu

En fjärrvärmekulvert där ett löst innerlock läggs på innan armering viks ner och betong gjuts över, 1964. Bild från Örebro läns museum.

Läs mer

Fasadritning av Myrstedt & Sterns hus på Kungsgatan i Stockholm, ritad av Ernst Stenhammar. Projektet blev Kreuger & Tolls första byggnad i armerad betong. Bild från Stockholms Stadsmuseum.
(Till toppen av sidan)

1908 - runt sekelskiftet

Runt sekelskiftet, hur såg samhället ut och vad byggde cementet. Industrialiseringen, inflytten till städerna, egnahemsrörelsen. Den armerade betongen, i Sverige lanserad av Kreuger & Toll (grundat 1908), skapar nya förutsättningar för byggandet: Betong-stommar, höghus, fasader med skyltfönster...

Sverige hade vid 1900-talets början kommit långt i sin resa mot att bli en industrination...

...Nya fabriker i städerna behövde arbetskraft och människor lockades i allt högre grad att lämna landsbygden. Även utefter det ständigt utbyggda järnvägsnätet växte det fram nya samhällen. Från att tidigare ha varit den helt dominerande grenen sysselsatte lantbruket i början av 1910-talet endast 40 procent av befolkningen. En helt ny samhällsklass hade skapats: arbetarklassen.

Den här utvecklingen krävde både bättre infrastruktur och fler bostäder. Levnadsstandarden hade under de gångna decennierna höjts, men i städerna trängdes de nyinflyttade ofta i små och inte alltid sanitära boenden. På många platser startades initiativ för att ge fler ett eget tak över huvudet. Tillsammans kallades de egnahemsrörelsen men initiativen kunde se väldigt olika ut. Ibland bildades föreningar som gemensamt köpte fastigheter för att sedan stycka upp dem till mindre hem för medlemmarna. Andra gånger kunde det till exempel vara en brukspatron som sålde av tomter till arbetarna. Många av dagens villaområden är gamla egnahemsområden, vilket man ibland kan se i gatunamnen.

Armerad betong börjar användas

Betong gjord av bara cement, vatten och ballast klarar ofta högt tryck men har sämre draghållfasthet. Redan på 1860-talet hade man dock upptäckt att det gick att förstärka betongen med järn, först genom delvis ingjutna järnbalkar och senare med hjälp av ingjutna profiljärn som ökade hållfastheten. Armeringstekniken var född. I Sverige slog tekniken igenom på allvar 1908 då den 28-årige Ivar Kreuger tillsammans med ingenjör Paul Toll startade byggnadsfirman Kreuger & Toll, vars specialitet var att bygga med armerad betong.

Grundläggning för Hotell Drott i Karlstad år 1909. Grundläggning för Hotell Drott i Karlstad år 1909. Arbetet gjordes av Skånska Cementgjuteriets filial i Göteborg. Ur Skanskas arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Grundläggning för Hotell Drott i Karlstad år 1909. Arbetet gjordes av Skånska Cementgjuteriets filial i Göteborg. Ur Skanskas arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Den första byggnaden de uppförde med ett skelett i armerad betong var ett hus på Kungsgatan i Stockholm för företaget Myrstedt & Stern. Ritningarna gjordes av arkitekten Ernst Stenhammar och konstruktionen gjordes av Ivar Kreugers bror Henrik Kreuger. Kreuger & Toll blev snabbt Sveriges ledande byggfirma och byggde allt från kontorshus till broar, vattenkraftsanläggningar, dammar och kajanläggningar. Bland företagets mer kända projekt kan nämnas Stockholms Stadion, NK-huset och det så kallade Tändstickspalatset i Stockholm.

Betongen började även leta sig in i andra produkter. Golvplattor, takplattor, kabelblock för elledningar samt rör till städernas vatten- och avloppssystem började allt oftare gjutas i betong. Den här ökade användningen av betong i byggnationer av såväl industrier som bostadshus, men även till exempel järnvägsbroar och dammar, ledde till en kraftigt ökad efterfrågan på cement. 1928 fanns hela tio cementfabriker i Sverige. I dag återstår endast två: Skövde i Västergötland och Slite på Gotland.

(Skribent: Sara Johansson - ”Cement i 150 år” bygger på research och texter av Centrum för Näringslivshistoria, gjorda på uppdrag av Cementa.)

1930 - Stockholmsutställningen

Stockholmsutställningen 1930 och cement som framtidens material. Mellankrigstiden, cementen, folkhemmet och funktionalismen. De nya förorterna. Hur såg samhället ut och vad bidrog cementet till?

Efter första världskriget fick funktionalismen genomslag i Europa...

...Stilen var en yttring av den sedan tidigare rådande modernismen och förespråkades bland annat av den fransk-schweiziske arkitekten Le Corbusier och Bauhaus, konstskolan för formgivning och arkitektur i Tyskland. Funktionalismens idéer omfattade allt från samhällsystem till stadsplanering och arkitektur.

På Stockholmsutställningen 1930 slog funktionalismen igenom på allvar i Sverige. Utställningen, som hölls mellan den 16 maj och 29 september, besöktes av nära 4 miljoner personer. Det var en gemensam satsning av Stockholms stad och Svenska Slöjdföreningen som presenterade svensk arkitektur och form- och konsthantverk. Betong och cement lyftes fram som framtidens byggmaterial.

Några år senare publicerades skriften Kris i befolkningsfrågan av Alva och Gunnar Myrdal som kom att bli väldigt betydelsefull under 1930-talet. I boken speglade paret Myrdal Fattigsverige och behovet av social ingenjörskonst. Västvärlden befann sig i en ekonomisk kris och födelsetalen gick ned. För att få bukt med detta skulle folkökningen underlättas genom högre levnadsstandard med billiga bostäder och ekonomiska subventioner såsom barnomsorg och bostadsbidrag.

Politisk enighet

Det rådde politisk enighet om att Sverige behövde förändras i grunden. Trånga bostäder med utedass på mörka bakgårdar i innerstäderna skulle byggas bort och i de nya förstäderna skulle resurser läggas på att skapa hygieniska och ljusa bostäder med smarta lösningar. Lösningen var att bygga smalhus, inte mer än 8 till 10 meter djupa, med lägenheter som släppte in mer ljus. De nya bostäderna skulle ha rinnande vatten, rostfria diskbänkar, wc och badrum.

De tidigare byggnadsteknikerna byttes successivt ut från bärande väggar av murat tegel och bjälklag av trä till bärande stommar och bjälklag gjutna i stål och betong. Från 1932 började AB Betongindustri leverera färdigblandad betong direkt till byggarbetsplatserna. Betongen transporterades i särskilda lastbilar som var utrustade med roterande behållare för att förhindra att betongen skulle härda.

I Hjorthagen i Stockholm.Åren 1934-1937 byggdes här 600 lägenheter. I Hjorthagen i Stockholm behövdes fler bostäder för de som arbetade i hamnen och vid gas- och elverket. Åren 1934-1937 byggdes här 600 lägenheter, främst bestående av 2 rum och kök. Foto: Lennart af Petersens. Bild från Stockholms stadsmuseum.

I Hjorthagen i Stockholm behövdes fler bostäder för de som arbetade i hamnen och vid gas- och elverket. Åren 1934-1937 byggdes här 600 lägenheter, främst bestående av 2 rum och kök. Foto: Lennart af Petersens. Bild från Stockholms stadsmuseum.

Ny funktionell stadsplanering

Ett exempel på den nya funktionella stadsplaneringen är de friliggande smalhusen i Hammarbyhöjden i Stockholm där de första husen stod inflyttningsklara i oktober 1936. Husen uppfördes av det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder, ett av de allmännyttiga bostadsföretag som uppstod efter att den bostadssociala utredningen startats 1933. Det var en statlig kommitté med uppgift att kartlägga bostadsförhållandena i Sverige och utarbeta riktlinjer för bostadspolitiken. Kommittén bestod av bland andra tidigare nämnde Gunnar Myrdal, debattören och arkitekten Uno Åhrén och byggmästaren Olle Engquist.

(Skribent: Jenny Stendahl - ”Cement i 150 år” bygger på research och texter av Centrum för Näringslivshistoria, gjorda på uppdrag av Cementa.)

Vid Stockholmsutställningen 1930 fick funktionalismen sitt stora genombrott i Sverige.

Fulbetong eller brutalt vackert?

Tårtpappersfasad i betong av arkitektkontoret Backström & Reinius på dåvarande Tempo i Farsta centrum 1961.

Läs mer

Hållbar infrastruktur

Linbanemaster för kalktransport vid Hjälmarsund.
 

Läs mer

Bygget av Ölandsbron startade 1967 och stod färdigt den 30 september 1972. Bron var då Europas längsta.

1965 - miljonprogrammet

Storskalighet – miljonprogrammet (1965–75) inleds. ABC-städer, utbyggnad av infrastruktur som motorvägar och tunnelbana, regeringsbeslut om storbroar fattas 1966.

Efterkrigstiden präglades av en lång högkonjunktur som kom att kallas "den gyllene kvartsseklet"

...med ökad levnadsstandard och förändrade konsumtionsvanor. Det blev stor efterfrågan på svenska varor för att bygga upp Europa igen efter kriget.

Exportindustrin gav ekonomiska förutsättningar för att expandera och modernisera Sverige, inte minst när det gällde byggandet av nya bostäder. Babyboomen som följde efter kriget ledde till stor bostadsbrist under 1960-talet då den nya generationen skulle flytta hemifrån och bilda egna familjer. Högkonjunkturen gjorde också att inflyttningen till tätorter och städer ökade med arbetstillfällena, och även arbetskraftsinvandringen till nordiska och europeiska länder tog fart.

Miljonprogrammet

Det bostadsbyggande som planerades under folkhemmets etablering på 1930-talet hade av förklarliga skäl avstannat under andra världskriget, men nu fanns det utrymme att förverkliga de moderna stadsplanerna. Under åren 1945–1960 byggdes cirka 900 000 nya bostäder i Sverige, men ännu fler behövdes. Socialdemokraterna presenterade inför valet 1964 sitt handlingsprogram ”Resultat och reformer” för en ökad trygghet och välfärd för medborgarna. Här myntades också begreppet ”miljonprogrammet” – en miljon nya bostäder skulle byggas på tio år. Efter en socialdemokratisk valseger fördes miljonprogrammets idéer in i 1965 års statsverksproposition.

Miljonprogrammets bostadsområden skulle innefatta affärer och samhällsservice, kyrkor och skolor. De nya bostadsområdena skulle också ha nära till kollektivtrafik och stora farleder, men trafiken skulle separeras från bostadsområdena genom kringfartsleder.

Serieproduktion belönades

För att stimulera byggandet infördes den så kallade ”tusenlägenhetskvoten”. De företag som kunde bygga 1 000 lägenheter genom att använda en och samma teknik i serieproduktion skulle prioriteras på lånemarknaden. Resultatet blev en snabb etablering av fabriker för tillverkning av betongelement. En standardisering av dörrar och köksbänkar infördes också för att effektivisera arbetet.

Men det var inte bara stora bostadskomplex med höghus som byggdes, hela två tredjedelar av miljonprogrammet bestod av låghus och småhus. Men det var de stora lägenhetshusen som kom att prägla bilden av miljonprogrammet. Den snabba byggtakten i serier gjorde husen likformade med en minimalistisk konstruktion. Brutalism var ett ord som användes för att beskriva de råa och avskalade fasaderna med fogarna fullt synliga mellan betongelementen.

Skärholmens centrum invigdes den 8 september 1968 av prins Bertil.. Skärholmens centrum invigdes den 8 september 1968 av prins Bertil. Den nya stadsdelen i Stockholm innehöll bland annat tunnelbana, köpcentrum, parkeringshus, kyrka och bostäder. Foto: U. Simonsson. Bild från Stockholms stadsmuseum.

Skärholmens centrum invigdes den 8 september 1968 av prins Bertil. Den nya stadsdelen i Stockholm innehöll bland annat tunnelbana, köpcentrum, parkeringshus, kyrka och bostäder. Foto: U. Simonsson. Bild från Stockholms stadsmuseum.

Skärholmen 1965

För att få plats med sina nya bostadsområden köpte Stockholm mark från kranskommunerna och de nya förorterna byggdes ofta utanför stadsgränsen. 1963 köpte Stockholm mark av Huddinge kommun och anlade förorten Skärholmen, med namn efter Skärholmens gård. De första husen stod klara 1965. Att bygga utanför den egna stadsgränsen möjliggjordes genom lex Bollmora, en lag som tillkom 1959 och kringgick principen att kommunala skattepengar enbart skulle användas för de egna invånarna. Bollmora var det första området i Stockholms län där en kommun byggde fastigheter i en annan.

Brobyggen

Andra regeringsbeslut som påverkade infrastrukturen var brobyggena. Redan 1932 hade en plan för byggandet av storbroar presenterats, men även här satte kriget käppar i hjulen och först 1966 fastställde regeringen en plan för byggandet av storbroar. I dessa planer ingick bland annat Ölandsbron. Första spadtaget på fastlandet togs den 30 december 1967 och den 4 januari 1968 på Öland. Bron invigdes den 30 september 1972 och var då Europas längsta.

(Skribent: Jenny Stendahl - ”Cement i 150 år” bygger på research och texter av Centrum för Näringslivshistoria, gjorda på uppdrag av Cementa.)

1985 - postmodernism

Det postmoderna byggandet med stora och ofta snabba bostadsprojekt. Högkonjunktur och yuppiementalitet i början av 1980-talet men även en historisk börskrasch 1987.

Trots att 1980-talet ibland beskrivs som "det glada 80-talet" då högkonjunktur och yuppiementalitet rådde...

...präglades årtiondet också av det kalla kriget och den största börskrasch världen skådat sedan 1929.

Den 19 oktober 1987 rasade världens börser – New York-börsen förlorade nästan 23 procent – panik utbröt och dagen kom att kallas ”den svarta måndagen”. Stockholmsbörsen klarade sig till en början något bättre men under veckorna som följde störtdök värdet även där. Marknaden återhämtade sig dock ganska snabbt efter detta historiska ras.

Tufft 80-tal för Cementa

För Cementa innebar början av 1980-talet tuffa tider. I Degerhamn på Öland hade man börjat tillverka en ny sorts cement – anläggningscement – som var anpassad för att användas i grövre konstruktioner med krav på cement med moderat värmeutveckling. Ett nedläggningshot för Degerhamnsfabriken hängde i luften, men hotet avvärjdes när den nya anläggningscementen visade sig bli en framgång.

Under 1980-talet hängde ett nedläggningshot över fabriken i Degerhamn. Under 1980-talet hängde ett nedläggningshot över fabriken i Degerhamn, men hotet avvärjdes när den nya anläggningscementen visade sig bli en framgång. Bild från Cementa.

Under 1980-talet hängde ett nedläggningshot över fabriken i Degerhamn, men hotet avvärjdes när den nya anläggningscementen visade sig bli en framgång. Bild från Cementa.

Byggboom

En avregleringsvåg svepte också över världen under det här decenniet. Här i Sverige beslöt Riksbanken 1985 att slopa bankernas utlåningstak. Bankerna kunde nu låna ut obegränsat till hushåll, företag och andra finansinstitutioner. Inte minst byggbranschen drog nytta av detta, vilket ledde till en byggboom. Plötsligt fick byggherrar närmast obegränsade kreditmöjligheter och man byggde mycket, och ofta också dyrt. Bostadsbyggandet fördubblades från 33 000 bostäder 1985 till 67 000 1991. Men byggprojekten genomfördes främst utanför storstadsregionerna och inte där inflyttningen var som störst. I Storstockholm förändrades bostadsbyggandet i princip inte alls under samma tid.

Mitt i byggboomen var det också dags för byggarbetarna att fimpa. På hösten 1987 drogs en stor kampanj för rökfria personalutrymmen i gång av en regional arbetsmiljökommitté i Stockholm. Affischer med budskapet ”Rök inte i vår bod” sattes upp på tusentals byggarbetsplatser runt om i huvudstaden. Syftet var inte att förbjuda rökning, endast att skapa rökfria personalutrymmen.

Bubblan sprack

När fastighetsbubblan sedan sprack i början av 1990-talet, mitt under en internationell lågkonjunktur, följde ytterligare ett antal svåra år. Såväl Sveriges BNP som landets sysselsättningsgrad sjönk. Inte minst gällde det sistnämnda inom den tidigare så blomstrande byggsektorn. Arbetslösheten nådde sin topp 1994, då 26,7 procent av de yrkesverksamma byggnadsarbetarna var arbetslösa. Få hade nog kunnat ana den utvecklingen under 1980-talets byggfrenesi.

(Skribent: Sara Johansson - ”Cement i 150 år” bygger på research och texter av Centrum för Näringslivshistoria, gjorda på uppdrag av Cementa.)

Området kring Södra station i Stockholm är byggt i postmodern stil. Svenska Bostäder byggde nästan 3 000 lägenheter här i mitten av 1980-talet och de första hyresgästerna flyttade in i februari 1987.

1999 tog den tyska koncernen Heidelberg Cement över som ägare till Cementa genom köpet av moderbolaget Scancem.

2000 - millennieskiftet

Ett nytt millennium.

Ett nytt millennium närmade sig och medförde både rädsla och en känsla av att "framtiden är här"...

...Redan 1996 hade ett internet-paket blivit utnämnt till Årets julklapp och 1998 lanserades sökmotorn Google. Inom kort surfade många svenskar på nätet, för både nytta och nöje. Inför millennieskiftet oroade sig många för att så kallade Y2K-buggar skulle slå ut det uppkopplade samhället. Men efter att programmerare jobbat febrilt under de sista åren på 1900-talet med att säkra systemen hände – ingenting. Allt rullade på och framtiden var verkligen här.

I medierna lades ett allt större fokus på landets tjänsteföretag, framför allt inom it-sektorn, där spännande webbentreprenörer poppade upp som svampar ur jorden. Företagsnamn som Framfab, Icon MediaLab och boo.com blev synonyma med framgång. Tills bubblan sprack. De uppblåsta börsvärderingarna ledde till en krasch och en utbredd ”dot-com-död”. Världskonjunkturen dippade. Och än värre blev det efter terrorattacken på World Trade Centers tvillingtorn den 11 september 2001. I denna tid av förändring och kaos föll den tunga industrin lite i glömska. Men byggsektorn – och cementen – stod fast.

Nymodernism i Västra hamnen i Malmö. Nymodernism i Västra hamnen i Malmö, med Turning Torso i bakgrunden. Kring millennieskiftet började flera tidigare hamnområden, regementen och sjukhusområden att byggas om till bostadsområden. .

Nymodernism i Västra hamnen i Malmö, med Turning Torso i bakgrunden. Kring millennieskiftet började flera tidigare hamnområden, regementen och sjukhusområden att byggas om till bostadsområden. .

Under 1990-talet ökade också miljöfrågorna i betydelse. Fler miljömärkningar på produkter började dyka upp och snart tog klimatfrågan verkligen plats på den globala scenen. Det här ställde nya krav på företag som dels ville överleva in på det nya millenniet, dels ville vara en del av en positiv förändring. Betong är ett hållbart byggmaterial med lång livslängd. Den kan dessutom återvinnas, antingen tillbaka in i ny betong eller som fyllnadsmaterial i vägar. Men tillverkningen av cement orsakar stora utsläpp. Mellan 1993 och 2000 satsade Cementa därför 250 miljoner kronor på olika tekniska miljöinvesteringar, bland annat för att minska utsläppet av kväveoxider och svaveldioxid. Under de följande decennierna skulle det bli nödvändigt med ännu större satsningar på området.

1999 tog den tyska koncernen Heidelberg Cement över som ägare till Cementa genom köpet av moderbolaget Scancem. Tre år tidigare hade Cementas moderbolag Euroc gått samman med norska Aker och bildat Scancem. Heidelberg Cement äger än i dag företaget – som dock behållit namnet Cementa.

2021 - nutid

Klimatfrågan står högst på agendan.

Klimatfrågan har funnits länge på agendan för cementtillverkarna...

...men under detta år fattade Cementa flera beslut som kommer att bli avgörande för framtiden och för en hållbar cementtillverkning.

Inledningen av 2021 präglades för industrin i allmänhet av klimatfrågan. För Cementa hade året en signifikant betydelse. Under årets första månader fattade Cementa och dess moderbolag Heidelberg Cement två viktiga beslut. Dels att börja bygga världens första koldioxidavskiljningsanläggning vid Cementas systerfabrik Norcem i Norge – med målet att den ska tas i drift 2024. Dels att inleda en förstudie för att vidareutveckla koldioxidavskiljning vid fabriken i Slite.

Tanken är att Slite, som redan i dag är en av de mest klimateffektiva i världen, tack vare CCS-tekniken ska bli världens första klimatneutrala cementfabrik till år 2030. Samtidigt utvecklas förutsättningarna för geologisk lagring av koldioxid i berggrunden under Nordsjön. Med tiden ska denna även kunna ta hand om stora delar av Europas koldioxidutsläpp.

Året präglades även av nyheten att Cementas ansökan om ett förlängt brytningstillstånd av kalksten i Slite på Gotland avvisades i början av juli. I Slite tillverkas idag cirka 75 procent av all den cement som används i Sverige. Ett förnyat långsiktigt täkttillstånd är en förutsättning för att Cementa ska kunna genomföra den stora satsning som koldioxidavskiljning vid fabriken i Slite kommer att innebära.

 

Karin Comstedt Webb, Hållbarhetschef Cementa.

 

‒ Trots att det är oklart hur situationen kommer att utveckla sig, har vi beslutat att vår ambition om att bygga världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite 2030 är orubbad. Klimatomställningen i vår industri bygger på CCS-tekniken och 2030 närmar sig fort. Vi har helt enkelt inte tid att sätta klimatomställningen på paus innan vi har ett långsiktigt täkttillstånd på plats. Vi jobbar på med oförminskad kraft för att den ska kunna bli verklighet, säger Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb.

Hon beskriver att CCS-projektet kommer att bedrivas i olika faser under den kommande tioårsperioden:

‒ Under 2021 har vi påbörjat den inledande fasen som består av en förstudie där vi tittar på teknik, energiförsörjning, lokala förutsättningar, logistik, juridiska frågeställningar och finansiering. För att lyckas krävs en samverkan mellan flera aktörer och inte minst att elförsörjningen till fabriken blir mer robust.

2030

På vägen mot målsättningen om en klimatneutral cementtillverkning 2030, arbetar Cementa med flera parallella initiativ för att ställa om. En av dessa nödvändiga åtgärder är att fortsätta utfasningen av det fossila bränslet – i det här fallet kol. Denna resa inleddes redan på 1990-talet och i dag energiåtervinns avfall motsvarande över hälften av Cementas hela energibehov. I det här avseendet är cementindustrin en viktig kugge i samhällets förmåga att energiåtervinna avfall som inte kan återvinnas på annat sätt.

1987

Redan 1987 startade en ny division inom Cementa – Miljöteknik. ”Affärsidén” med den nya divisionen var att använda restprodukter på ett sätt att de kom till nytta i produktionen i stället för att bli en samhällsbelastning. I dag återvinns till exempel slagg från stålindustrin och flygaska från kraftvärmeverk. När det gäller framtida cementtillverkning arbetar Cementa också intensivt med andra typer av askor och lermaterial. Genom att använda nya material i cementtillverkningen kan koldioxidutsläppen minskas flera tiotals procent.

För ett företag som Cementa är arbetet med miljö, klimat och hållbarhet i vidare bemärkelse inget nytt. Verksamheten har oundvikligen en påverkan på närmiljön och det omgivande samhället. På 1800-talet planterades till exempel träd i de gamla övergivna kalkbrotten. Nu är det en självklarhet att arbeta systematiskt med lokala miljöfrågor.

Vatten på Gotland

På Gotland är vattenförsörjningen en utmaning sommartid. För Cementa har det därför blivit centralt att säkerställa att stenbrytningen i Slite inte äventyrar tillgången på vatten. Utan trygg vattentillgång i omkringliggande samhälle går det heller inte att bedriva industriell tillverkning. Med ett förnyat långsiktigt täkttillstånd i Slite kommer också förutsättningarna för Cementa att kunna leda om och ta om hand betydande volymer vatten. I verksamheten finns grundförutsättningar för att magasinera vatten från den nederbördsrika vintern till sommaren då vattenbehovet är som störst. Cementa arbetar tillsammans med Region Gotland för att kunna etablera ett vattenverk som kan förstärka dricksvattentillgången på Gotland väsentligt med dessa vattenvolymer.

‒ För oss är det en självklarhet med ett gediget klimat- och miljöarbete, men också hur vi uppträder som arbetsgivare och att vi verkar ansvarsfullt lokalt. Klarar vi inte det har vi inte förutsättningar att verka någonstans, säger Karin Comstedt Webb.

Brevikfabriken i Norge.

Cementas ambition om att kunna bygga världens första koldioxidneutrala fabrik i Slite år 2030 ligger fast.

En blick in i framtiden

"Vi kommer att lära oss mycket mer om nya material som vi inte vet så mycket om i dag, till exempel kalcinerade leror. Och det dyker garanterat upp fler.

I dag har vi bara ett hum om vad som komma skall. Genom strömningar från andra industrier kommer vi också att hitta material som visar sig fungera i cement och betong."

Läs mer

"Cement i 150 år” bygger på research och texter av Centrum för Näringslivshistoria, gjorda på uppdrag av Cementa. (Till toppen av sidan)