Färdplan cement bortom nettonoll

Initiativet Fossilfritt Sverige, som har till uppgift att påskynda den svenska klimatomställningen, har bjudit in ett antal branscher för att skriva sina färdplaner för ökad konkurrenskraft och nettonollutsläpp.

Nedan är den svenska cementindustrins färdplaner, framtagna av Heidelberg Materials Cement Sverige som är Sveriges cementproducent. 

Ladda ner:

Betongens betydelse

År 2050 förväntas jordens befolkning ha växt från dagens 8 miljarder till nästan 10 miljarder. Då väntas dubbelt så många människor bo i storstadsregioner. Det innebär att vi behöver hållbara, robusta och funktionella byggmaterial med lång livslängd.

Betong är och kommer att vara avgörande i byggandet av ett klimatsäkert och hållbart framtida Sverige. Kalkstensbaserad cement kommer att utgöra en central del av bindemedlet i betong under en överskådlig framtid. 

För att kunna bygga samhället på ett hållbart vis behöver vi hitta sätt att ta fram cement som inte bidrar till klimatavtryck och som möjliggör betong utan nettoutsläpp.

10 punkter som bör sättas upp på politikens att-göra-lista

  1. Svensk förvaltning måste vara delägare av tidsplanen 2030: Med en gemensam målbild och tidsplan är det fullt möjligt för svensk industri att gå främst i omställningen och nå målet om en cementtillverkning som går längre än nettonoll och möjliggör en kolsänka år 2030.
  2. Öka tempot i utbyggnaden av elsystemet: Heidelberg Materials visar genom omfattande satsningar på koldioxidinfångning att det går att ställa om i snabb takt.
  3. Säkerställ långsiktig tillgång till hållbar biomassa: Fasta biobränslen är en central del av lösningen för att undvika de fossila utsläpp som idag genereras vid cementtillverkning.
  4. Skapa förutsättningar för CCS och BECCS i regelverket för byggprodukter: För att få ner klimatpåverkan i bygg- och anläggnings- projekt krävs fungerande miljövarudeklarationer för byggprodukter. Läs om Slite CCS
  5. Stärk incitamenten för BECCS: Finansiella incitament för BECCS saknas idag på EU-nivå. Industri med processutsläpp som cementindustrin, är beroende av incitament för att ställa om till fasta, hållbara biobränslen där utsläppen också kan fångas.
  6. Främja värdekedjan för CCS: I norska Brevik bygger Heidelberg Materials världens första CCS-anläggning som driftsätts inom drygt ett år. Det norska projektet är en del i en större nationell kraft- samling för att finna lösningar för alla steg; från avskiljning av koldioxid till transport och permanent geologisk lagring. läs om Brevik CCS
  7. Ställ krav på och skapa betalningsvilja för byggmaterialprodukter med kraftigt minskad klimatpåverkan i offentlig upphandling: Offentliga aktörer bör skapa incitament för industriomställningen genom att systematiskt efterfråga produkter med lågt eller positivt fotavtryck.
  8. Säkra industriomställningen med rätt kompetensförsörjning: Det finns tekniska grundförutsättningar för att klara klimatomställningen. I tillämpningen krävs innovation och utveckling. Men de yrkesgrupper som behöver leda denna, saknas i tillräcklig utsträckning på arbetsmarknaden och lokalt på Gotland.
  9. Hållbart samhällsbyggande kräver rätt livscykelanalyser: Samhällsinvesteringar i bostäder och infrastruktur behöver göras med en lång tidshorisont. Materialval bör styras av en klimatberäkning av materialets hela livscykel.
  10. Skapa kommersiella förutsättningar för en hållbar ekonomi: En hållbar ekonomi bygger på långa livslängder i bygg- och anläggningssektorn och att man kan minimera renovering och rivning. Betong är ett tungt och beständigt material med lång livslängd vilket måste nyttjas i högre grad.