Ansvarsfull markanvändning

Mark är en begränsad men viktig resurs för Heidelberg Materials verksamhet, inte minst som råmaterialkälla. Oavsett om vi äger eller arrenderar marken har vi ett ansvar för effektiv hantering och förvaltning av marken, men också för kommande generationer.

En ansvarsfull markförvaltning innefattar bland annat effektiva miljöskyddsåtgärder och kontroller i enlighet med lagar och regler.

Vårt ansvar 

Vi ska bedriva vår verksamhet med en ansvarsfull markanvändning. Det innebär att vi minimerar påverkan på, optimerar vår efterbehandling för, och där det är möjligt skapar mervärden för biologisk mångfald. 

Vi gör detta i balans med andra samhällsnyttiga värden såsom bevarande och tillskapande av vattenresurser, kunskapsuppbyggnad och samverkan med andra aktörer när vi på ett resurseffektivt sätt tillverkar nödvändigt byggmaterial. Vi ska i samverkan med intressenter bygga kunskap och lägga grunden för samhällsnyttiga värden. 

Biologisk mångfald

Stenbrott och täkter är påtagliga i naturen och de påverkar landskapet och närmiljön eftersom de förändrar villkoren för flora och fauna.

Väl skötta täkter kan dock öka den biologiska mångfalden, eftersom det öppna landskapet erbjuder vissa växter och djur nya möjligheter i form av boplatser och minskad konkurrens. Dessa områden kan därför attrahera nya arter.

Med biologisk mångfald avses mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. Den biologiska mångfalden är grunden för alla ekologiska processer. Arterna är byggstenarna som bygger upp de naturmiljöer och landskap vi har omkring oss. De är en förutsättning för vårt liv på jorden. 

Den biologiska mångfalden genererar ekosystemtjänster som i sin tur tillför värden till samhället. Exempel på sådana värden är luftrening, pollinering, livsmedelsproduktion, vattenreglering, friluftsliv, hälsa och livskvalitet.

Vi arbetar kontinuerligt med att planera för en god biologisk mångfald vid våra täkter, både under pågående verksamhet och efteråt.

Vi arbetar även efter den färdplan som svensk gruv- och mineralnäring enats om där målet är att senast 2030 bidra med ökad biologisk mångfald i de regioner där vi verkar.

Länk till färdplanen: Projekt: Mining With Nature - Svemin

Branschen har också utarbetat ett verktyg för att kunna värdera och mäta utvecklingen av biologisk mångfald:

CLIMB står för Changing Land Use Impact on Biodiversity och är en svenskutvecklad värderingsmodell som ger företag möjlighet att minimera sin negativa påverkan på naturen. Med CLIMB kan företagen beräkna nuläge, samt negativ och positiv påverkan på biologisk mångfald på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Därmed kan de planera och kompensera för sin påverkan och främja hållbarhet i sina verksamheter.

CLIMB ger också bra underlag för trovärdig och transparent rapportering om påverkan på biologisk mångfald, och för att kommunicera om naturens värden på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.

Länk till CLIMB: Projekt: CLIMB - Svemin

När den industriella aktiviteten på en plats avslutats ska området återlämnas genom att göras tillgängligt för annan användning, så kallad efterbehandling.

Målområde 1: Följa hänsynshierarkin
Läs mer
Målområde 2: Kunskap om och resurser för biologisk mångfald
Läs mer
Målområde 3: Samverkan med vår omvärld
Läs mer

Väddnätfjäril.

Hållsdammsbäcken.

Nipsippa.

Väddnätfjäril.

Nipsippa.

Nipsippa.

Hållsdammsbäcken.

Väddnätfjäril.