Energimyndigheten stödjer Cementas förstudie inför CCS-satsning på Gotland

Energimyndigheten har beslutat att ge stöd med 12,7 miljoner kronor till Cementa AB för att utreda förutsättningarna för en koldioxidneutral cementfabrik i Slite år 2030. Stödet är en del av satsningen Industriklivet som stödjer industrins omställning till nettonollutsläpp.

Stora delar av utsläppen från cementtillverkning avges när kalkstenen hettas upp till höga temperaturer och omvandlas till klinker. Fabriken i Slite står för cirka tre procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Med hjälp av koldioxidinfångning och lagring av koldioxid (CCS) kan de fossila koldioxidutsläppen vid anläggningen i Slite minskas med 1,5 miljoner ton per år.

Förstudien klar 2021

Förstudien som Energimyndigheten delfinansierar, går ut på att identifiera alla delar som måste finnas på plats för att CCS-anläggningen ska kunna tas i drift 2030. Förstudien som ska vara klar i slutet av 2021, kartlägger bland annat val av tekniklösning, finansieringsbehov samt förutsättningarna för transport- och lagringsmöjlighet för koldioxiden i Norge. Förstudien kommer även att ge fördjupade kunskaper om energibalanser och elbehov till anläggningen.

– Resultatet kommer att bli ett viktigt underlag i förverkligandet av en CCS-anläggning vid Slitefabriken och därmed ett viktigt steg för att Sverige ska minska klimatpåverkan från industrin, säger Klara Helstad, enhetschef hållbar industri vid Energimyndigheten.

Erfarenheter från Norge

Projektet bygger vidare på forskning och erfarenheter från CCS-projektet vid Norcems cementfabrik i norska Brevik där världens första fullskaliga CCS-anläggning vid en cementfabrik byggs. Förstudien kommer också att bygga vidare på de förutsättningar som ges i och med att infrastruktur nu etableras för transport och lagring av koldioxid i Norge.

– Det känns oerhört angeläget att vi nu lägger grunden till att få världens första klimatneutrala cementtillverkning på plats i Slite till 2030. Att Energimyndigheten stöttar oss i denna satsning betyder att vi kan accelerera arbetet väsentligt, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef HeidelbergCement norra Europa och Cementa.

Om Industriklivet

Industriklivet syftar till att stödja industrin att minska sina utsläpp av växthusgaser samt till att uppnå negativa utsläpp för att nå de klimatpolitiska målen. Industriklivet kan även, genom så kallade strategiskt viktiga insatser, ge stöd till tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som kan bidra till ett fossilfritt samhälle.  Inom Industriklivet kan stöd ges till forskning, genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar. Satsningen Industriklivet startade 2018 och är planerad att fortsätta till 2040. För 2021 omfattar Industriklivet cirka 750 miljoner kronor. Energimyndigheten fick i december 2017 i uppdrag att ansvara för genomförandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Klara Helstad, chef för enheten Hållbar Industri, Energimyndigheten
Klara.helstad@energimyndigheten

Karin Comstedt Webb, Hållbarhetschef HeidelbergCement norra Europa och Cementa
Karin.comstedt.webb@heidelbergcement.com