Det här är CCS

CCS står för ”carbon, capture and storage”, och är ett samlingsnamn för tekniker för att fånga in, transportera och lagra koldioxid som uppstår vid exempelvis cementproduktion.

Här berättar vi mer om CCS-tekniken, vilka möjligheter den skapar och varför den är avgörande för vår ambition om att kunna tillverka klimatneutral cement till det svenska samhällsbyggandet år 2030.

Hur fungerar CCS?

CCS är ett samlingsnamn för olika tekniker, som innebär att man fångar in och lagrar den koldioxid som uppstår vid till exempel cementproduktion. Den infångade koldioxiden komprimeras till vätskeform innan den transporteras, ofta med fartyg, till en lagringsplats där den pumpas kilometerdjupt i berggrunden, exempelvis under havsbotten.

Det som är nytt med CCS-satsningen i Slite är att man den här gången använder CCS-tekniken i stor skala i samband med cementtillverkning. CCS- anläggningen i Slite dimensioneras till att fånga in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen, vilket innebär i princip helheten av utsläppen från fabriken.

Biobaserade bränslen, bioenergi, består av biomassa från i huvudsak skogen. Eftersom bioenergin har sitt ursprung i skogen som växer och binder kol från koldioxid i atmosfären under sin tillväxt innan de avverkas, så ger användning av denna som energikälla ingen klimatpåverkan. Fångar man sedan in koldioxid från denna typ av bränsle istället för att den släpps ut till atmosfären skapas minusutsläpp.

Varför satsar vi på just CCS?

Cement är under överskådlig tid en av de absolut viktigaste byggstenarna för det svenska samhällsbyggandet. För att kunna säkra tillgång till byggmaterial för nya bostäder, broar, avloppsystem, energiproduktion och annan infrastruktur kommer cement att spela en stor roll även i framtiden. Därför är det viktigt att hitta lösningar på de utmaningar som cementproduktion innebär för klimatfrågan.

Vid tillverkning av cement hettas kalksten upp till mycket höga temperaturer. Vid denna process avges betydande mängder koldioxid. Cementindustrin står för ungefär 7 procent av de globala koldioxidutsläppen.CCS-tekniken är den beprövade metod som cementindustrin har för att kunna hantera utsläppen som kalksten avger. CCS är också en av de tekniska lösningar som FNs klimatpanel pekar på som nödvändig för att kunna nå tvågradersmålet.

CCS – så går processen till steg för steg

1) Koldioxiden fångas in

Koldioxid kan fångas in med hjälp av olika tekniker. De lösningar som idag är mest teknisk mogna innebär att man separerar koldioxidmolekyler från övrig gas och vattenånga i rökgaserna som kommer ut ur anläggningen, så kallad post combustion-teknik. Den koldioxid som fångats in komprimeras sedan och övergår från gas till vätskeform. Detta sker genom att gasen kyls ned till minus 50 grader Celsius och samtidigt utsätts för högt tryck. Sedan lagras den i speciella tankar i väntan på transport.

2) Koldioxiden transporteras

Nästa steg i CCS-processen är att koldioxiden som fångats in transporteras. Från Slite kommer detta ske med fartyg som kan frakta stora mängder koldioxid på ett effektivt sätt. Fartygen går därefter till en plats för geologisk lagring. Idag byggs ett flertal lagringsplatser upp i Nordsjön som kan vara aktuella för att lagra koldioxid från Slitefabriken om tio år. Lagringen sker på kilometerdjup i berggrunden.

3) Koldioxiden lagras i berggrunden

Platsen för geologisk lagring är noggrant kartlagd och geologiskt undersökt under en lång tid och själva lagringen övervakas löpande. Verksamheten kräver tillstånd och tillsyn från myndigheter. Berggrunden består av ett antal geologiska lager med olika egenskaper och karaktär som gör att koldioxiden kan lagras men inte förflyttar sig.

Koldioxiden pumpas ner i ett djupare och något mer poröst berglager där den under högt tryck tränger in i de små porerna.  Ovanpå det porösa berget ligger ett tätt berglager, en så kallad cap rock, som hindrar koldioxiden från att för att röra sig uppåt.

Över tid omvandlas koldioxiden till mineral och blir en del av berget. Den koldioxid som en gång var bunden till kalkstenen, råvaran i cement, återgår alltså till att vara bunden i berg men på en annan plats. Lagringstekniken är beprövad och har använts och utvärderats sedan decennier tillbaka.

CCS transport och lagring illustration.