Så här ser tidsplanen ut för Slite CCS

Heidelberg Materials ambition är att fabriken i Slite ska vara en av världens första klimatpositiva cementfabriker i stor skala och att CCS-lösningen kommer att vara på plats senast 2030. På vägen dit finns det ett antal delmoment som ska klaras av.

1. Förstudien

Under 2021/2022 startade projektet upp med en förstudie som genomfördes med stöd från Industriklivet, Energimyndighetens stödinstrument för omställningsprojekt. Läs om Energimyndighetens stöd här: Energimyndigheten stödjer Cementas förstudie inför CCS-satsning på Gotland

Förstudien definierade grundläggande aspekter kring teknikval, infrastruktur och logistik och konkluderade att CCS-anläggningen är genomförbar. Förstudien visade även att en CCS-anläggning i Slite har potential att bli klimatpositiv i takt med att en växande andel biobränslen används vid tillverkningen. Det innebär att en framtida anläggning kommer att fånga in biogen koldioxid och därmed skapa en kolsänka.

Eleffektbehovet uppskattas öka från dagens 45 MW till upp emot 250 MW per år när CCS-anläggningen driftsätts 2030 och investeringen uppskattas till cirka 10 miljarder SEK.

2. Genomförbarhetsstudien

Under 2023 befinner sig Slite CCS i genomförbarhetsstudien, som skall vara färdigställd vid årsskiftet 2023/2024. Energimyndigheten har beviljat ett stöd om 51 miljoner kronor för genomförbarhetsstudien som innebär en satsning på totalt 124 MSEK.

I genomförbarhetsstudien fördjupas arbetet med samtliga delar av projektet och omfattar bland annat följande:

 • Kartlägga hur den nya anläggningen ska byggas. CCS-anläggningen kommer att innebära en betydande om- och tillbyggnation till den befintliga fabriken och hamnen.
 • Optimera energiflöden och energiåtervinning för hela anläggningen. Planera för att avskilja och förvätska upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid. En viktig del är också att utveckla effektiv logistik för hantering, mellanlagring och utlastning av insamlad koldioxid för fortsatt transport till slutlagring utanför den norska kusten.
 • Fördjupa analysen av investerings- och driftskostnader för en framtida fullskalig koldioxidfångstanläggning.
 • Påbörja ansökningsprocessen för den nya anläggningen. Då koldioxidfångstanläggningen medför en förändring av hela fabrikens verksamhet, krävs ett nytt miljötillstånd. Under genomförbarhetsstudien kommer en process för ett nytt miljötillstånd påbörjas och en ansökan lämnas in under första halvåret 2024.
 • Verka för att säkerställa elförsörjningen. Eleffektbehovet kommer att öka från dagens 45 MW till upp emot 250 MW.

För att genomföra studien - och även förbereda för kommande faser i projektet - har Heidelberg Materials etablerat en stark projektgrupp. Projektgruppen utgörs av resurser från hela Heidelberg Materials med representanter från fabriken i Slite och andra delar av koncernen, inklusive dess forsknings- och utvecklingsavdelning.

Med tanke på projektets komplexitet och omfattning, har projektgruppen kompletterats med externa resurser som upphandlats i konkurrens för att säkerställa hög kompetens och kvalitet. De nuvarande primära externa aktörerna och deras huvudsakliga arbetsområden är:

 • Aenigma (SE, del av Granitor-gruppen): Projektledning
 • Calluna (SE): Genomförande av naturmiljöundersökningar – framförallt marina undersökningar – som underlag för erforderlig miljökonsekvensbeskrivning.
 • EGEN/PNO (NL): Expertstöd för utveckling av projektfinansieringsstrategi och förberedande av projektet för möjliga finansieringsintrument på nationell och EU-nivå.
 • Mannheimer Swartling (SE): Som Heidelberg Materials primära rådgivare i legala frågor stödjer Mannheimer Swartling projektet i alla delar som berör juridiska frågor och utmaningar – allt från regulatoriska aspekter och tillståndsansökningar till upphandlings- och avtalsfrågor.
 • Ramboll (DK/SE): Projekteringsstöd för utveckling av lösningar utmed hela värdekedjan från förbehandling av rökgaser, koldioxidinfångning, förvätskning och fabrikens logistik för hantering och transport av insamlad koldioxid.
 • Sweco (SE): Stöd för utveckling av miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning för kommande fabrikstillståndsansökan.

3. Detaljprojekteringsfasen

Etableringen av Slite CCS går under 2024 in i detaljprojekteringsfasen. I denna fas tar man fram detaljerade konstruktionsritningar för hela projektet. Ritningarna fungerar sedan som ett underlag för den eller de entreprenörer som ska bygga om fabriken i Slite med CCS-tekniken. Detaljprojekteringsfasen beräknas ta ungefär två år att genomföra.

Målsättningen är att kunna fatta ett slutgiltigt investeringsbeslut 2026/2027. Beslutet är avhängigt att elförsörjningen är säkerställd och att långsiktiga tillstånd för täktverksamheten och fabriken inklusive CCS-anläggningen är på plats.

4. Byggnation och driftsättning

Den sista fasen av projektet är byggnation och driftsättning. Siktet är inställt på att denna del ska kunna påbörjas 2026 för att anläggningen ska stå klar 2030. Då kommer fabriken i Slite att vara en av världens första klimatpositiva cementfabriker i stor skala.

Tidslinje Slite CCS (2023-03-31).