Översiktsbild av täkten i Skövde

Täktansökan Skövde

Bakgrund

Heidelberg Materials planerar för en utökning av verksamhets- och brytområdet för att möjliggöra försörjning av kalksten till cementfabriken i Skövde under ytterligare 20 år.
 
Täkttillståndet i Skövde är viktig för att trygga försörjningen av cement till sydvästra Sverige.
 
Det befintliga täkttillståndet gäller till den 31 december 2031. För att säkerställa att det finns ett nytt tillstånd i god tid innan nuvarande tillstånd upphör att gälla påbörjas nu en samrådsprocess inför en ansökan.
 
Vi planerar att skicka in ansökan till mark- och miljödomstolen i Vänersborg under hösten 2024.
 
Myndigheter, organisationer, sakägare, samt enskilt berörda kommer att ha möjlighet att yttra sig och komma med synpunkter till domstolen inom ramen för tillståndsprocessen.
 
Cementproduktion har bedrivits i Skövde i 100 år, numera i Heidelberg Materials regi. Vi har har en djup kunskap om hur verksamheten ska drivas för att ta största hänsyn till vatten, natur, djur och de boende i Skövde. 
 
Vi arbetar fokuserat och systematiskt med att minska störningarna från vår verksamhet, att minska vår klimatpåverkan och att implementera proaktiva åtgärder som bidrar positivt till Skövdes utveckling.

Dokument om Skövde täkttillstånd

Emma Sjöberg

Head of Communications Heidelberg Materials Northern Europe