Översiktsbild av täkten i Skövde

Täktansökan Skövde

Bakgrund

Heidelberg Materials planerar för en utökning av verksamhets- och brytområdet för att möjliggöra försörjning av kalksten till cementfabriken i Skövde under ytterligare 30 år.
 
Täkttillståndet i Skövde är viktigt för att trygga försörjningen av cement till sydvästra Sverige.
 
Det befintliga täkttillståndet gäller till den 31 december 2031. För att säkerställa att det finns ett nytt tillstånd i god tid innan nuvarande tillstånd upphör att gälla påbörjas nu en samrådsprocess inför en ansökan.
 
Vi planerar att skicka in ansökan till mark- och miljödomstolen i Vänersborg under hösten 2024.
 
Myndigheter, organisationer, sakägare, samt enskilt berörda kommer att ha möjlighet att yttra sig och komma med synpunkter till domstolen inom ramen för tillståndsprocessen.
 
Cementproduktion har bedrivits i Skövde i 100 år, numera i Heidelberg Materials regi. Vi har har en djup kunskap om hur verksamheten ska drivas för att ta största hänsyn till vatten, natur, djur och de boende i Skövde. 
 
Vi arbetar fokuserat och systematiskt med att minska störningarna från vår verksamhet, att minska vår klimatpåverkan och att implementera proaktiva åtgärder som bidrar positivt till Skövdes utveckling.