Heidelberg Materials bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför ansökan om tillstånd för utökad täktverksamhet i Skövde

Ny möjlighet att delta på samråd den 21 maj. 

För mer information klicka på dokumentet "Fortsatt samråd". 

Fortsatt samråd

PDF, 371.25 KB

Heidelberg Materials Cement Sverige AB (tidigare Cementa AB) avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid kalkstenstäkten på fastigheten Våmb 30:10 i Skövde kommun.

Kalkstenstäkten försörjer den närliggande cementfabriken med kalkråvara. Verksamheten innefattar bland annat uttag av upp till 1,5 miljoner ton kalksten per år, hantering och krossning av kalksten, avbaningsmassor och mottaget material, bortledande av grundvatten samt efterbehandling av täkten. Verksamheten kan komma att omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso).

Verksamheten påverkar sin omgivning genom framför allt ianspråktagande av naturmark samt påverkan på grundvattennivån. Vidare kan det ske störningar i form av bland annat buller och vibrationer. Verksamheten kan komma att påverka näraliggande Natura 2000-område.

Samrådsunderlag

Heidelberg Materials genomför nu ett avgränsningssamråd avseende den planerade verksamheten, innehållet i en kommande miljökonsekvensbeskrivning m.m. Ett samrådsunderlag finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Samrådsunderlaget kan även hämtas vid öppet hus eller beställas via e-post till karin.bernefalk@structor.se eller via telefon 076-117 71 43.

Öppet hus

Heidelberg Materials bjuder in till öppet hus där man i utställningsform kan ta del av den planerade verksamheten och samtidigt ges möjlighet att ställa frågor.

Plats: Heidelberg Materials, Cementvägen 1, 541 31 Skövde
Datum: 2024-04-17
Tid: 13:00–15:00 alternativt 17:00–20:00

Synpunkter

Synpunkter lämnas skriftligen senast 2023-05-31 via e-post till: karin.bernefalk@structor.se eller via brev till:

Structor Miljö Öst
Norra vägen 37
392 34 Kalmar.

Vänligen märk e-post respektive brev och kuvert med “Samråd Skövde”.

Skickar du brev kan du skriva ut och använda detta formulär: 

Du kan även lämna in synpunkter med hjälp av detta digitala formulär.

När ni skickar in synpunkter lämnar ni samtidigt samtycke till att uppgifterna får lagras och hanteras i ärendet. Uppgifterna kommer sammanställas och vara en del i den kommande tillståndsansökan. Uppgifterna kommer hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Med vänlig hälsning,
Jörgen Staflund, Fabrikschef Skövde

Ladda ner