Täkten i Skövde under vintern

Heidelberg Materials startar ansökan om nytt täkttillstånd i Skövde

Tillståndet tryggar tillgången på närproducerat cement till samhällsbyggandet i sydvästra Sverige efter 2031.  

Heidelberg Materials förbereder just nu en ansökan om fortsatt och utökat täkttillstånd under ytterligare 30 år. Det befintliga täkttillståndet löper ut 2031.  

Skövdefabriken producerar cirka en fjärdedel av den cement som används i Sverige och är idag en viktig fabrik för en tryggad tillgång till cement inom ett relativt kort transportavstånd till landets sydvästra delar.  

För att ge myndigheter, organisationer, sakägare och allmänheten möjlighet att komma in med synpunkter på planerad verksamhet startar nu samrådsperioden. Under våren kommer Heidelberg Materials bjuda in till samråd och öppet hus för att informera om den planerade verksamheten och ge möjlighet att ställa frågor.

Här kan du ladda ner samrådsunderlaget:

─ Cementproduktion har bedrivits på den här platsen i 100 år, numera i Heidelberg Materials regi. Vi har en djup kunskap om hur verksamheten ska drivas för att ta största hänsyn till vatten, djur och natur. I vårt arbete ingår också proaktiva åtgärder som bidrar positivt till Skövdes utveckling, säger fabrikschef Jörgen Staflund. 

För att bidra till Skövde har företaget bland annat skapat nya platser för rekreation. Exempel på detta är Hållsdammsbäcken och grillplatsen vid Skogslund. Heidelberg Materials sponsrar även flera lokala idrottsföreningar som är aktiva runt Billingeberget.  

Omkring 95 personer är direkt anställda men fabriken sysselsätter betydligt fler som underentreprenörer. 

─ Vi är en stadsnära cementfabrik, och det ställer givetvis stora krav på oss. Därför har vi bland annat gjort en av de större investeringarna för norra Europa-regionen i vår koncern under förra året, då vi har byggt in cementugnen som är vår största bullerkälla. Det kommer att innebära en markant förbättring för de närboende.  

En del i ansökan handlar om efterbehandlingen, alltså planen för de platser man lämnar efter avslutad brytning. Här finns goda möjligheter att skapa nya mervärden genom till exempel nya vandringsstigar, sjöar och höjdformationer. Sådana planer utvecklas med fördel i samverkan med lokala myndigheter för att främja natur- och friluftsintressen i närområdet. I efterbehandlingen ingår också att skapa värdefulla miljöer och habitat som kan stärka den biologiska mångfalden.  

Emma Sjöberg

Head of Communications Heidelberg Materials Northern Europe

Ladda ner