Målområde 1: Följa hänsynshierarkin

Vårt övergripande mål är att tillämpa hänsynshierarkin i alla delar av verksamheten, både vid planering av nya verksamheter och under drift. Vi tar även hänsyn till andra samhällsnyttiga värden. 

 

Våra delmål:
  • Vid varje beslut som innebär att vi tar mark i anspråk är hänsynshierarkin – med biologisk mångfald i fokus – vägledande. 

  •  I första hand undviker vi att skada befintliga naturvärden och andra samhällsnyttiga värden.
  • I andra hand minimerar vi skada på befintliga naturvärden och andra samhällsnyttiga värden.
  • Vi efterbehandlar den mark som vi efterlämnar så att den får så bra förutsättningar som möjligt för biologisk mångfald, rekreation och andra samhällsnyttiga värden. 
  • Vi kompenserar kvarvarande förluster av biologisk mångfald med målsättningen i att det inte ska uppstå någon nettoförlust. 

Tillbaka till Ansvarsfull markanvändning.