Hållsdammsbäcken – en ny naturlik bäck

När Heidelberg Materials behövde utöka kalkbrottet i Våmb i Skövde påverkade det Hållsdammsbäcken, som tidigare utgjorde den västra gränsen för kalkbrottet. Den gamla Hållsdammsbäcken mynnade även ut i Våmbsbäcken i ett Natura 2000-område med svämlövskog – ett naturligt vattenflöde som var viktigt att bevara för att inte påverka natur och arter negativt. 

Tillsammans med ekologer, geohydrologer och entreprenörer designade och ledde vi därför om bäcken. De växter och djur som levde längs med och i bäcken kan nu leva kvar – fast på en ny plats – och vi har möjlighet att använda den mark som vi behöver för kalkbrytningen. 

Våra åtgärder och effekterna för biologisk mångfald
  • Den nya Hållsdammsbäcken byggdes för att vara så lik den tidigare bäcken som möjligt. Den nya bäcken består till hälften av grävd bäckfåra och nya dammar, och till hälften av orörda lågpunkter där vattnet rinner naturligt.
  • Bäcken har blivit ett fint inslag i ett välbesökt naturområde, där människor kan promenera och motionera.
  • Vi har tagit fram ett kontrollprogram för Natura 2000-området och inventerar vartannat år svämlövskogen för att följa upp hur den mår. 
  • Vårt arbete med Hållsdammsbäcken har lyfts som ett gott exempel på EU-nivå för hur det är möjligt att undvika skada på Natura 2000-områden i Europa.

Vid invigningen av den nya bäcken bjöd vi in ett 50-tal femteklassare från Heneskolan i Skövde. Med hjälp av håvar och hinkar flyttade de vattenlevande insekter, fiskar och växter till den nya bäcken – en både uppskattad och praktisk biologilektion. 

Hållsdammsbäcken.

Hållsdammsbäcken.

Hållsdammsbäcken.

Hållsdammsbäcken.

Hållsdammsbäcken.

Hållsdammsbäcken.

Hållsdammsbäcken.

Hållsdammsbäcken.

Hållsdammsbäcken.

Hållsdammsbäcken.

Hållsdammsbäcken.

Hållsdammsbäcken.

Hållsdammsbäcken.

Hållsdammsbäcken.