Förstärker naturvärden i Stora Alvaret

I Degerhamn på södra Öland har Heidelberg Materials under många år brutit kalksten i Albrunna kalkbrott. Brottet ligger omgivet av det vackra Stora Alvaret, i ett område med höga naturvärden där det gränsar till Natura 2000-område och naturreservat.  Här har vi under lång tid arbetat för att behålla och ytterligare stärka artrikedomen och gynna fåglar och växter.

Nu – när vi avslutar täktverksamheten – tar vi ytterligare steg för att förvandla området och skapa positiva värden för både människor och biologisk mångfald. Målet är att skapa en sammanhängande landskapsbild som kompletterar och förstärker naturvärdena på Stora Alvaret, och att erbjuda en attraktiv plats för friluftsliv med promenadslingor. 

Åtgärder och effekterna för biologisk mångfald
  • Över tid vattenfyller vi stenbrottet för att skapa en stor sjö omgiven av en mosaik av miljöer som är ovanliga på Öland. Våtmarker, rasbranter, alvarmark och lövskog blir miljöer som höjer den biologiska mångfalden i området och ger goda livsmiljöer för våtmarksfåglar och övervintrande kräldjur och groddjur.
  • Vi skapar markytor som efterliknar miljön på Stora Alvaret, där stresståliga kärlväxter, en- och tokbuskage kommer att trivas väl. 
  • Vi utvecklar den vandringsstig som sedan tidigare omger Albrunna kalkbrott, för att göra de fantastiska naturmiljöerna ännu mer tillgängliga och inbjudande. Den två kilometer långa stigen är ett av många goda resultat från student- och forskartävlingen Quarry Life Award. 

Stora Alvaret.

Stora Alvaret.

Stora Alvaret.

Stora Alvaret.

Stora Alvaret.

Stora Alvaret.

Stora Alvaret.

Stora Alvaret.