Öppet brev från fabrikschef Matilda Hoffstedt

Vi ska lösa klimatfrågan, men först vattnet

I mer än 100 år har man brutit kalksten för cementproduktion på Gotland. Kalkstenen är nödvändig för att försörja Sverige med cement.

Alla vi som lever på Gotland har i decennier kunnat följa diskussionen kring Cementas kalkstensbrytning. Det är ett viktigt samtal som jag värdesätter högt. När vi blir granskade ger det oss ytterligare kraft och inspiration att fortsätta förbättra vår verksamhet.

Den viktigaste förändringen för framtiden är att vi bestämt oss för att Cementa i Slite ska bli ledande i världen med klimatpositiv cementtillverkning år 2030. Det är jag riktigt stolt över.

Men som första punkt på agendan behöver vi gemensamt säkra öns tillgång till mer vatten. Lyckas vi inte med det blir alla satsningar – även klimatsatsningar – oviktiga. Redan nu är Gotlands vattensituation utmanande, särskilt under sommaren.

Idag hörs många röster om på vilket sätt Cementa påverkar grundvattnet, att vi använder mycket vatten i vår produktion och att vi avleder vatten till Östersjön. Jag är enig med att detta är jätteviktiga frågor och vi på fabriken lägger stor kraft på att få på plats hållbara lösningar både på kort och lång sikt.

Vi ser det som självklart att vara med och lösa Gotlands tillgång på vatten till natur och människor. Och vi ser flera lösningar som kan skapa en tryggare vattensituation på Gotland. Så här ser våra planer ut:

Cementa har långt framskridna planer på att etablera och bekosta ett nytt vattenverk som kan producera vatten för den allmänna vattenförsörjningen på norra Gotland. Vattenverket ska förstärka utgående dricksvattenvolym från VA-infrastrukturen vid vattenverket i Othem, men kan uppföras antingen separat eller integrerat med det befintliga vattenverket i Othem.

För att förbättra de hydrologiska förhållandena i värdefulla Natura 2000-områden, utreder Cementa både flera möjliga skyddsåtgärder och även åtgärder som ökar vattentillförseln. Åtgärderna kan innebära restaurering av strandvallar norr om Natura 2000-områdena Hejnum Kallgate och Bojsvätar, samt en möjlig höjning av ett befintligt dämme vid Killingmyr, strax öster om Natura 2000-området Grodvät.

När kalkstensbrytningen avslutas kommer täkterna att vattenfyllas vilket innebär att det kommer att finnas mer grundvatten i området under hela året än vad som någonsin varit fallet tidigare.

Så länge brytningen pågår, kommer det att förekomma en avsänkning av grundvattennivåerna kring täkterna. Avsänkningen kan jämföras med en exponentiellt avtagande ”tratt”. Det innebär dock inte att grundvattenavsänkningen nödvändigtvis leder till några negativa effekter på naturmiljön eller dricksvattenförsörjningen.

När verksamheten avslutas kommer täkterna att börja fyllas med vatten och sedermera bilda stora sjöar. Det kommer att leda till en kraftig ökning av den totala vattenvolymen i området – inte bara jämfört med idag, utan också jämfört med år 1919 då täktverksamheten startade. Under de torra perioderna av året kommer täktsjöarna att tillföra vatten till det omkringliggande berget, eftersom grundvattennivån då är lägre än sjöns yta. Täktsjöarna kommer med andra ord fungera som ett stort vattenlager.

Cementa utreder flera alternativ för hantering av det så kallade länshållningsvattnet. Här kommer Cementas planerade vattenreningsverk att spela en viktig roll för att kunna ta om hand det vatten som måste ledas bort från täkterna och på så vis förstärka både dricksvattenproduktionen och vattenförsörjningen till natur.

Läs gärna mer i samrådsunderlaget inför Cementas nya täktansökan:Cementa bjuder in till samråd enligt miljöbalken samt öppet hus den 6 september

Vi kommer att lösa klimatpåverkan från Slitefabriken, men först vattnet.

Vänliga hälsningar,
Matilda Hoffstedt, Cementas fabrikschef i Slite

Matilda Hoffstedt, Cementas fabrikschef i Slite