Vattenfrågan prioriterad i Heidelberg Materials planerade ansökan om täkttillstånd på Gotland

Heidelberg Materials vill ansöka om ett längre tillstånd att bryta kalksten på Gotland för att kunna genomföra klimatomställningen och säkra svensk cementproduktion. Ansökan färdigställs just nu och lämnas inom kort in till mark- och miljödomstolen. Vattenfrågan på Gotland engagerar och är mycket högt prioriterad. Heidelberg Materials vill därför tydligt kommunicera de planerade åtgärder som kommer ingå i den färdiga ansökan.

Heidelberg Materials bryter idag kalksten i File hajdar-täkten och i Västra brottet i området kring Slite på norra Gotland. I ansökan kommer det att presenteras en rad åtgärder som syftar till att förbättra vattensituationen i området.

–  Arbetet med ansökan för täkttillståndet har varit omfattande, och många gedigna utredningar ligger till grund för de slutsatser och förslag till lösningar vi presenterar. Nu när vi är på sluttampen känns det bra och viktigt att kunna säga att vattenfrågan är belyst från alla tänkbara vinklar, och att vi är trygga när vi säger att vattenfrågan kommer lösas, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef, Heidelberg Materials i Slite.

Fyra betydande åtgärder planeras för vatten på kort och lång sikt
Heidelberg Materials arbete för att säkerställa en god vattenförsörjning på Gotland kommer att fokusera på följande åtgärder:

  1. Säkerställa tillgången till vatten för människor och natur.
  2. Öka den lokala och regionala dricksvattentillgången.
  3. Återföra grundvatten till berggrunden.
  4. Minska inflödet av grundvatten till täkten genom ridåinjektering.

Ökad lagringskapacitet, tillsammans med vattenrening och återförande av grundvatten till berggrunden, medför att områdets kraftiga årstidsvariationer i vattentillgång jämnas ut. Det innebär att dricksvattenförsörjningen förstärks samtidigt som påverkan på omgivningen minimeras. Sedan 2021 har både reningsprocess och återförande till berggrunden testats med goda resultat för både genomförande och vattenkvalitet.

Heidelberg Materials planerar att avsluta verksamheten i Västra brottet och denna täkt kommer då att vattenfyllas. Västra brottet blir då en av Gotlands största sjöar och bidrar till högre och stabilare grundvattennivåer genom mer tillgängligt vatten.

Med hjälp av ridåinjektering tätas berget för att minska genomsläppligheten. Åtgärden minskar inflödet av vatten till täkten samtidigt som effekten av återförandet av vatten maximeras. Ridåinjektering har tidigare utförts i stor skala med gott resultat. 

Om Heidelberg Materials (tidigare Cementa) ansökan om täkttillstånd

Slitefabriken tillverkar idag uppemot tre fjärdedelar av den cement som används i Sverige och verksamheten bedrivs för närvarande inom ramen för ett fyraårigt täkttillstånd som löper ut den 31 december 2026. 

Heidelberg Materials lämnar inom kort in en ansökan till mark- och miljödomstolen om ett täkttillstånd för 30 år. Ett långsiktigt tillstånd för att bryta kalksten, som är huvudråvaran i cement, är en förutsättning för att omställningen av Slitefabriken bortom nettonollutsläpp år 2030 ska kunna realiseras och för att trygga svensk cementförsörjning över tid.