Så vill Cementa bidra till en långsiktig vattenförsörjning på Gotland

2020-07-03

Cementa genomför just nu tester med ett vattenreningsverk i miniatyr som ett led mot ett storskaligt vattenverk i Slite. Syftet är att ta reda på exakt vad som krävs för att rena vattnet i Spillingsmagasinet så att det kan tillföras till dricksvattennätet på norra Gotland.

– Det är ett riktigt spännande projekt, och det känns såklart väldigt bra att kunna bidra till den gotländska dricksvattenförsörjningen, säger Jon Hallgren, miljöingenjör på Cementa.

Ännu en sommar med risk för vattenbrist på Gotland. Sedan 1 april råder bevattningsförbud på ön, och enligt mätningar ligger grundvattennivåerna lågt. Det kan regna ganska ordentligt även under sommarmånaderna, men då tas nästan allt vatten upp av växtlighet eller avdunstar, så det räcker oftast inte till för att fylla på grundvattenreserverna.

Jon Hallgren, miljöchef på Cementa, testar vattenreningsverk i miniatyr
Testar vattenreningsverk i miniatyr.

Utmanande vattensituation

Gotlands utmaning med vattensituationen är tydlig. Cementa har därför åtagit sig att vidta åtgärder för att förstärka dricksvattenförsörjningen. Cementa har funnits på Gotland i över hundra år, och har under lång tid arbetat hårt med vattenfrågan. Företaget har bland annat minskat användningen av kommunalt vatten i sina processer med 30 procent de senaste åren.

Som en del av Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd finns också ett omfattande åtagande om att förstärka dricksvattenförsörjningen på Gotland. När Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd träder i laga kraft har företaget förbundit sig att upplåta ytvattenreservoaren Spillingsmagasinet till Region Gotland. Dessutom ska Cementa bekosta och uppföra ett vattenreningsverk, så att vattnet i Spillingsmagsinet kan renas och bli en del av dricksvattennätet på norra Gotland.

Ytvattenreservoaren Spillingsmagasinet i Slite
Ytvattenreservoaren Spillingsmagasinet i Slite

– Denna lösning skulle innebära att Region Gotland får tillgång till ytterligare 300 000 kubikmeter vatten per år. Det motsvarar ungefär tio procent av den årliga förbrukningen på Gotland av de fastboende, säger Jon Hallgren. 

En sjö bildas

Att Cementa nu har möjlighet att upplåta Spillingsmagasinet till Region Gotland beror också på att den djupare delen av Västra brottet i Slite sedan 2017 håller på att vattenfyllas. 

– En sjö bildas framför våra ögon. Någon gång under den kommande hösten kommer täktsjön ha fyllts på så pass att den då utgör Gotlands näst största sjö sett till volym vatten, säger Jon Hallgren. 

I framtiden kommer Cementa kunna använda vattnet i Västra brottet i sina processer.

Nästa steg ett vattenreningsverk

Nu tar Cementa nästa steg i arbetet med att låta Spillingsmagasinet bli en dricksvattenreserv.
I vinter planerar företaget att testa exakt hur vattenreningsverket ska utformas. Detta görs genom att man kopplar in ett tillfälligt vattenreningsverk i miniatyrformat.

– Syftet med detta är att grundligt testa ut all teknik och klargöra alla frågor om dimensionering.  Det kommer att ge oss svar på hur det färdiga vattenreningsverket kommer att behöva se ut, säger Jon Hallgren.

Därefter påbörjas arbetet med att anlägga det riktiga vattenreningsverket.

– Från det att vi har ett täkttillstånd som har vunnit laga kraft och har ett bygglov klart för vattenreningsverket, så kommer det att ta omkring två år till allt är färdigställt, säger Jon Hallgren.

 

Om vår verksamhet på Gotland

Här kan du ta del av uppdateringar, bakgrundsinformation och dokument kring täktansökan Slite.

Samlingssida om täktansökan Slite