Produktkvalitet och klimatanpassad betong förutsättning för framtidens samhällsbyggande

Cementa strävar kontinuerligt mot att förnya och förbättra kvaliteten hos de egna produkterna. Ett forsknings- och utvecklingsarbete som skapar nya förutsättningar för ett samhällsbyggande med klimatanpassad betong. Mikael Westerholm, projektledare på Cementa, tror att kombinationen av bra kvalitet och låg klimatbelastning kommer bli en avgörande framgångsfaktor för framtidens produkter. 

– I min roll som specialist på betong deltar jag både i utvecklingsarbetet av nya produkter och uppföljning av långtidsegenskaperna hos befintliga produkter i betong. Mitt arbete har alltså inte en så tydlig koppling till det dagliga kvalitetsarbetet som sker vid fabrikerna utan mer till att säkra att framtida produkter har rätt kvalitet så de fungerar både i byggskedet och ger önskad livslängd, säger Mikael Westerholm, projektledare inom forskning och utveckling på Cementa. 

De undersökningar och provningar Cementa genomför ligger delvis till grund för produktspecifikationen och därmed produktkvaliteten. Men även krav i standarder, produktionsförutsättningar och marknadsbehov påverkar i hög grad slutproduktens sammansättning och kvalitet. Därför är det naturligt att både produktion och marknadsavdelningen, där utvecklings- och försäljningsavdelningen ingår, är delaktiga i frågor som rör produktkvaliteten. 

Anläggningscement FA ger en klimatförbättrad anläggningsbetong

– Något som jag tycker är väldigt intressant och roligt är att vi nu kommer att introducera Anläggningscement FA som möjliggör tillverkning av klimatförbättrad anläggningsbetong. Det är en produkt som vi arbetet med i flera år och där vi dokumenterat allt från färska egenskaper och beständighet till mer specifika egenskaper som är viktiga i anläggningsbyggandet. 

En annan intressant förändring i branschen, menar Mikael Westerholm är att alternativa bindemedel som flygaska och slagg används i allt större omfattning för att tillverka klimatförbättrad betong. Det gör att Cementa i större utsträckning måste undersöka hur väl de egna produkterna fungerar ihop med dessa material. 

Provning och samarbeten viktiga faktorer för kvalitet

Cementa arbetar med olika typer av provningar, till exempel genomförs långtidsprovningar och samarbeten med universitet och institut för testa produkternas egenskaper i olika avseenden. Det skapar kunskap och erfarenheter som är till stor nytta i arbetet med nya produkter och vid frågeställningar kring befintliga produkter. Återkopplingen man får från kunder är också väldigt viktig och ger ett kvitto på om produktkvaliteten är rätt eller behöver justeras. 

– Eftersom det redan idag finns ett stort kvalitetsfokus och att verktygen hela tiden förfinas tror jag att våra produkter fortsatt kommer att hålla en hög kvalitet om tio år. Men förutom produktkvalitet kommer det bli allt viktigare att minska produkternas klimatbelastning. Kombinationen bra kvalitet och låg klimatbelastning tror jag kommer bli en avgörande framgångsfaktor, säger Mikael Westerholm.