Depå Norrköping

Cementas depå i Norrköping är uppförd kring 1965 och är lokaliserad till Händelö. Vid depån tar Cementa emot och lagrar olika typer av cementprodukter.

Cementprodukterna levereras till depå via fartyg från produktionsanläggningarna i Degerhamn på Öland och Slite på Gotland för vidare distribution med lastbil till en lokal marknad. Depån i Norrköping är en viktig för att kunna säkerställa en effektiv cementförsörjning i Östergötland och delar av angränsande regioner.

Sedan  2012 har Cementa ett tillstånd som årligen omfattar 30 anlöp av fartyg på över 1 350 ton. Tillståndet omfattar även 60 fartygsanlöp för Omya AB:s verksamhet på intilliggande fastighet.

Under de senaste åren har efterfrågan på cementprodukter i regionen ökat. Den tillståndsgivna kapaciteten bedöms därför på sikt inte räcka till. Kapaciteten i övriga närliggande depåer är också fullt utnyttjade. Som en följd av detta påbörjas en tillståndsprövning för att kunna utöka den årliga hanteringen. Som en följd av detta ökar också behovet av antal fartygsanlöp vilket kräver en ny prövningsprocess i enlighet med miljöbalken. Utökningen innebär inga till- eller ombyggnader i övrigt och Omya AB:s verksamhet är oförändrad i enlighet med befintligt tillstånd.

I november 2016 hölls samråd med Länsstyrelsen och Norrköpings kommun.