Lokal miljöpåverkan och samhälle

Vår industri märks, och vi strävar därför efter att begränsa våra verksamheters påverkan på grannar och närmiljön och så långt det är möjligt.

Sprängningar i kalkstenstäkter nära bostadsområden kräver extra varsamhet. En öppen dialog med våra grannar är viktigt för oss. Vi förmedlar kontinuerligt information till våra grannar genom nyhetsblad, möten och webbplatsen för att berätta om utsläppsnivåer och olika förbättringsprojekt. och vi spränger i första hand på fasta tider.

Buller och damning

Vi driver tung industri som kan medföra buller och vibrationer, särskilt i närheten av täkter, cementfabriker och hamnar, där vi lastar och lossar material. För att minska bullernivåerna bygger vi bland annat ljuddämpande vallar och kapslar in utrustning och maskiner.

Krossning, transport och materialhantering kan medföra damning och vid torrt klimat och vind kan det damma från materialupplag. Vi minskar problemet genom att placera utrustning inne i byggnader, sopa vägarna, ibland inkapsla själva dammkällan och utveckla sprinklersystem som begränsar spridningen.Utsläppen av stoftpartiklar har minskat avsevärt på senare år genom investering i nya och förbättrade filter. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra både filter och arbetsmetoder för att minimera dessa utsläpp. Alla våra fabriker arbetar under strikta villkor för utsläpp.

Vatten

Vi strävar efter att begränsa verksamheternas påverkan på naturliga vattenresurser så långt det är möjligt. Vi följer strikta miljöbestämmelser så att brytning av råmaterial inte skadar lokala yt- och grundvattenresurser. För att säkra kvaliteten på använt vatten från våra anläggningar finns sedimenteringsbassänger vid viktiga utsläppsställen, och vi gör löpande kvalitetsmätningar. Alla våra anläggningar har system för vattenåtervinning.

På vissa platser har vi ambitionen att kunna stärka den lokala vattensituationen.

Läs mer om hur vi arbetar med vattensituationen lokalt på Gotland.

Våra fabriker:

Slite

Skövde


Kontakta oss


Depå och leverans:

Vi har ett väl utvecklat nätverk för effektiv och miljöanpassad distribution av cement. Läs mer om våra 16 sjönära depåer.


Lokalt nyhetsbrev Utsikt: Vänder sig till grannarna till våra fabriker