En dumper kör i kalkbrott i Slite på Gotland.

Heidelberg Materials ansöker om 30-årigt tillstånd för brytning av kalksten för cementproduktion i Slite

Heidelberg Materials lämnar i dagarna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen för ett 30-årigt täkttillstånd för brytning av kalksten på File hajdar, i Slite på Gotland. Tillståndet är viktigt för att långsiktigt kunna trygga en nationell tillgång till cement. Tillståndet är också en förutsättning för att kunna investera i klimatomställningen av cementfabriken och kunna tillverka cement med noll nettoutsläpp med möjligheten att skapa en kolsänka. 
 
I Slite tillverkas cirka tre fjärdedelar av det svenska behovet av cement. Fabriken är därmed en viktig del i att långsiktigt trygga inhemsk cementförsörjning där produktion av cement är en viktig nationell beredskapsfråga. Kalkstenstäktens storlek, kvalitet, tillgänglighet och förutsättning för långvarig produktion av cement saknar motsvarighet i Sverige. Det nuvarande fyraåriga brytningstillståndet gäller till och med december 2026.  
 
Att bryta kalksten innebär en påverkan på närområdet. I prövningen är påverkan på vatten, arter och naturvärden central och i samband med ansökan har mycket omfattande utredningar genomförts. Heidelberg Materials kommer att investera cirka 1,5 miljarder kronor för skydd av vatten och natur.

Som en del i det sökta tillståndet planerar Heidelberg Materials följande insatser:

  1. Omvandla Västra brottet till en sjö då den täkten avslutas.
  2. Lagra och rena vatten för att stärka dricksvattentillgången på norra Gotland.
  3. Återinfiltrera grundvatten till närliggande områden.
  4. Minska inflödet av grundvatten till File hajdar-täkten genom tätning av berget.
  5. Upprätthålla flöden i bäckar och vattendrag.
  6. Återställa och skapa livsmiljöer för fjärilsarter.
  7. Anta ett ambitiöst ekologiskt kompensationsprogram för att motverka förlust av naturvärden.

En stor förändring är att verksamheten i Västra brottet kommer att avslutas i början av tillståndstiden och omlokaliseras till File hajdar. Det möjliggör att hela Västra brottet kan vattenfyllas och därmed skapa en stor sjö med positiva effekter på grundvattennivåer och grundvattentillgång. 

Vid File hajdar vidtas omfattande åtgärder runt vattenhanteringen både för att minimera omgivningspåverkan och för att stärka vattentillgången. Ett exempel handlar om att lagra vatten under den nederbördsrika vintersäsongen för nyttjande under de torra sommarmånaderna. Tillsammans med etableringen av en vattenreningsanläggning kommer det att innebära en fördubbling av dricksvattenkapaciteten i Slite. 

Heidelberg Materials kommer att säkerställa att påverkan på arter och värdefull natur minimeras och att verksamheten på lång sikt kan bidra med ett nettotillskott gällande biologisk mångfald. Detta genomförs genom återförande av grundvatten, återställande och nyskapande av livsmiljöer samt ett omfattande ekologiskt kompensationsprogram.  

När Västra brottet avslutas och verksamheten fortsätter bedrivas på File hajdar kommer omgivningspåverkan som buller och damning nära Slite samhälle att minska kraftigt. Transporter av kalksten från File hajdar kommer ske med transportband direkt till cementfabriken.

─ I ansökan presenterar vi en stor palett av åtgärder för att säkerställa att vår verksamhet bidrar positivt till Gotlands vattenförsörjning och att vi långsiktigt kan stärka den biologiska mångfalden. Det långsiktiga täkttillståndet borgar för att kunna genomföra planen för infångning av koldioxid i Slite – en mångmiljardinvestering och den enskilt största satsningen för att möjliggöra klimatomställningen i svensk samhällsbyggnadssektor, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.