Cementa fastslår svensk cementindustris klimatambitioner i möte med regeringen

På onsdag den 25 april träffar Cementas vd Magnus Ohlsson tillsammans med andra näringslivsrepresentanter statsminister Stefan Löfven och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister. Syftet är att beskriva utmaningar, möjligheter och behovet av politiskt agerande inför samhällets omställning till klimatneutralitet år 2045.

”Färdplan cement för ett klimatneutralt betongbyggande” heter dokumentet, där Cementa beskriver hur omställningen i cementindustrin ser ut, vad som sker idag och vilka utmaningarna är. I detta arbete poängteras hur politik och näringsliv samspelar för att göra omställningen möjlig.

Cementas produkter används överallt i det svenska samhällsbyggandet, i allt från bostäder till infrastruktur, vatten- och elförsörjning. Cementindustrin står idag för 5 procent av de globala koldioxidutsläppen, och om man lyckas visa på en framgångsrik klimatomställning med en stärkt konkurrenskraft, kan det ge ringar på vattnet i ett globalt klimatarbete. Målbilden år 2045 är utmanande men fullt möjlig.

– Cement och betong är byggmaterial som kommer att fortsätta användas och efterfrågas både i Sverige och globalt. Därför är det angeläget med gemensamma insatser både från näringslivet och det offentliga, för att möjliggöra en fortsatt minskning av cementindustrins koldioxidutsläpp, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa.

Investering i lösningar för infångning och geologisk lagring av koldioxid (CCS) kommer att vara en avgörande del i det långsiktiga klimatarbetet. Däremot kan cementindustrin inte själv stå för hela lösningen.

– Vi har teknikerna men vi efterfrågar politisk beslutsamhet att möjliggöra kommersiellt tillgänglig CCS. Detta är avgörande för att vi ska nå ett hållbart och klimatneutralt samhällsbyggande i Sverige.

Viktiga steg i arbetet handlar om:

  • Fortsatt arbete för att fasa ut fossilt kol i och ersätta det med hållbart producerad energi i cementtillverkningen.
  • En nationell strategi för avskiljning och lagring av koldioxid, och stöd för att få lösningarna på plats.
  • Tydliga hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar, som behöver vara baserade på vetenskapliga metoder för att utvärdera miljöpåverkan över tid.

Magnus Ohlsson menar att det är bråttom att komma vidare.

– Om Sverige ska vara det föregångsland på klimatområdet som man avser att vara, så behöver vi komma igång med det gemensamma arbetet nu. Vi på Cementa ser fram emot att med vår kompetens och innovationskraft driva dessa frågor vidare tillsammans med andra avgörande aktörer, säger Magnus Ohlsson. 

Karin Comstedt Webb

Vice vd Heidelberg Materials Sweden

Ladda ner

Cement och betong har en viktig roll vid byggandet av det moderna samhället och infrastrukturen.

Hållbart byggande