Den 5 oktober inleds prövningen av Cementas täktansökan

I början av oktober kommer Cementas ansökan om förnyat tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland att prövas i nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Cementas nuvarande tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland löper ut hösten 2021 och Cementa har därför ansökt om ett förlängt tillstånd till 2041. I januari fick Cementa beskedet att Mark- och miljödomstolen biföll denna ansökan. Domstolen har därefter gett prövningstillstånd för de överklaganden som inkommit. Domstolsförhandlingarna kommer att genomföras under en vecka i Visby med start den 5 oktober 2020.

Prövningen i mark- och miljööverdomstolen markerar ett kritiskt skede i den process som avgör framtiden för svensk cementtillverkning. Cementas fabrik i Slite tillverkar 60 % av den cement som används till byggprojekt över hela landet. Huvudråvaran i cement – kalksten – är en förutsättning för att kunna tillverka betong. Betongen i sin tur är helt grundläggande som byggmaterial i samhällsutvecklingen eftersom den används till bland annat bostadsbyggande, infrastruktur, vattenförsörjning, avloppshantering och hållbar energiförsörjning.

Långtgående analyser ligger till grund för ansökan

Cementas ansökan i Mark- och miljödomstolen baseras på omfattande utredningar och inventeringar av bland annat vatten, arter och naturtyper. Inför förhandlingarna i nästa instans har Cementa kompletterat ansökan med ännu fler grundvattenmätningar och naturinventeringar som ytterligare stödjer analysen att det finns lösningar på de utmaningar som identifierats.

Inom ramarna för ansökan om förnyat täkttillstånd gör Cementa bland annat ett omfattande åtagande om att förstärka dricksvattenförsörjningen på Gotland. När allt står klart kommer Region Gotland få tillgång till ytterligare 300 000 kubikmeter vatten per år.

Förnyat täkttillstånd avgör framtiden för svensk cementindustri

Det finns flera skäl till att verksamheten i Slite bör få ett förnyat täkttillstånd. Det handlar om framför allt om klimatmässiga argument, men även den nationella försörjningstryggheten av vårt vanligaste byggmaterial, betong. 

  • Idag är fabriken i Slite en av de främsta i hela världen i utvecklingen av en hållbar cementproduktion. Mängden koldioxidutsläpp per ton producerad cement är 15 procent lägre här än genomsnittet globalt.
  • Långsiktiga spelregler i form av ett förnyat täkttillstånd i Slite är grundläggande för att Cementa ska kunna fortsätta vara drivande i den klimatomställning som pågår inom svensk basindustri. Den omställning vi inlett är helt nödvändig för att nå Cementas ambition om att vara först i världen med att kunna tillverka cement för klimatneutral betong år 2030.
  • Sverige fortsätter vara självförsörjande på cement. Upphör den inhemska produktionen blir Sverige beroende av import av cement.
  • Sveriges hela råvarureserv av kalksten som är lämpad för cementtillverkning finns på Gotland. Kalkstenen i Slite har särskilt goda egenskaper för cementproduktion.
  • De korta transportvägarna mellan täkt och fabrik, samt den redan etablerade infrastrukturen på platsen gör det fördelaktigt ur miljö- och klimathänseende att fortsätta materialutvinningen på denna plats.
  • Cementas ambition att bidra till Gotlands vattenförsörjning är ett av flera initiativ för att bidra till att lösa lokala utmaningar.
  • 430 årsarbetstillfällen på Gotland bibehålls.

Att begränsa miljöpåverkan, och där det är möjligt även förstärka naturvärden, är en del i Cementas långsiktiga plan och åtaganden. Detta kommer att prägla och vara en förutsättning för Cementas verksamhet även framåt.  

Efter att alla parter framfört sina argument i Mark- och miljööverdomstolen kommer en dom att meddelas, troligtvis vid årsskiftet.

Vi kommer löpande att förmedla information om processen här på webben och via Twitter och Facebook.

Här kan du ta del av uppdateringar, bakgrundsinformation och dokument kring täktansökan Slite.

Samlingssida om täktansökan Slite