Cementas tillstånd till fyra års kalkstensbrytning i Slite har vunnit laga kraft

Idag kom informationen om att tillståndet för att bryta kalksten i Slite ytterligare fyra år nu vunnit laga kraft. Ingen remissinstans eller sakägare har överklagat domen som mark- och miljödomstolen meddelade den 13 december 2022. 

Detta är på kort sikt ett viktigt besked för Sveriges bygg- och anläggningssektor eftersom det tryggar cementförsörjningen i Sverige under den tid det tar att få långsiktiga förutsättningar på plats för verksamheten.

Cementa arbetar sedan sommaren 2021 parallellt med en ansökan om ett längre täkttillstånd, som ska gälla i omkring 30 år. Cementa planerar att lämna in denna ansökan under 2023.

Cement är en nödvändig basråvara vid tillverkning av betong, och ett långsiktigt tillstånd i Slite är viktigt och i linje med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beslut om verksamhetens betydelse för totalförsvarets civila del.

Ett långsiktigt tillstånd ger också förutsättningar för den omfattande klimatinvesteringen i en fullskalig CCS-anläggning som pågår i Slite med målsättningen att producera klimatpositivt cement år 2030. Det i sin tur kommer att ha direkt påverkan på möjligheten för Sveriges bygg- och anläggningssektor att genomföra sin klimatomställning.