Cementas kommentar med anledning av yttranden över Cementas ansökan om kort täkttillstånd

Cementa lämnade in sin ansökan om ett kortare täkttillstånd om fyra år till mark- och miljödomstolen i april i år. Myndigheter, föreningar och allmänheten har därefter kunnat ta del av ansökan och lämna synpunkter på den.

Cementa har tagit del av de yttranden som getts in från ett tiotal myndigheter och föreningar, såsom SGU (statens expertmyndighet vad gäller grundvatten och mineralutvinning), Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

  • SGU bekräftar att Cementas bedömningar avseende verksamhetens påverkan på grundvatten kan godtas, förutsatt att vissa kompletteringar görs. De efterfrågade kompletteringarna utgörs huvudsakligen av resultaten från undersökningar som Cementa redan har aviserat och som pågår nu under sommaren. De kommer att stärka Cementas underlag ytterligare.
  • Vad gäller påverkan på den allmänna dricksvattenförsörjningen, gör Region Gotland och Havs- och vattenmyndigheten bedömningen att den ansökta verksamheten inte kommer att ha någon mätbar påverkan på Tingstäde träsk (den huvudsakliga vattenresursen för Visby). Regionen bedömer också att verksamheten endast kommer att ha en mycket liten påverkan på de kommunala dricksvattenbrunnarna i Slite. Vi har en god dialog med Region Gotland om hur Cementa kan hjälpa till att skydda och förstärka den gotländska dricksvattensituationen, och vi välkomnar de förslag som Regionen presenterar i sitt yttrande.
  • I övrigt konstaterar vi att myndigheternas synpunkter i flera avseenden är mer tydliga och konkreta i jämförelse med tidigare tillståndsprövningar, men att det likväl råder stor spridning i vilka bedömningar de gör i sakfrågor och vad som är relevant att utreda och bedöma med tanke på att ansökan rör en begränsad verksamhet både i tid och rum. 

Vi ser förutsättningar för att den tidplan som meddelats av domstolen ska kunna hållas. Det är av synnerligen stor vikt för att den svenska cementförsörjningen inte ska äventyras under kommande år. Vår bedömning är fortsatt att vi är leveransdugliga fram till sommaren 2023 utan ett nytt tillstånd. Därefter är situationen oviss.