Cementas erbjudande för att lösa vattenbristen

Juni 2019

Vattenbristen på Gotland påverkar alla på ön. Nu erbjuder Cementa en lösning på problemet som skulle innebära att Region Gotland får tillgång till ytterligare 300 000 m3 vatten per år. – Det motsvarar ungefär tio procent av förbrukningen av de fastboende på Gotland, säger Jon Hallgren, miljöingenjör på Cementa i Slite.

Jon Hallgren, miljöchef Cementa i Slite.

I samband med att Cementa skickat in en ansökan om förnyat täkttillstånd till Mark- och miljödomstolen har företaget också erbjudit Region Gotland att hjälpa till för att bidra till en lösning på vattensituationen på Gotland.

Lösningen innebär att Cementa överlåter ett vattenmagasin som ligger på företagets område, i närheten av File Hajdar, till Region Gotland.

Det L-formade Spillingsmagasinet används idag som en resurs i Cementas verksamhet.

– Spillingsmagasinet fylls på via en å som rinner in i magasinet. Vattnet används idag av Cementa till kylning, rökgasrening och andra industriprocesser i cementfabriken här i Slite, säger Jon Hallgren.

Vattenbristen på Gotland uppstår under sommartid när nederbörden är mindre. De geologiska förutsättningarna på ön bidrar då dessutom till att den största mängden regn som faller rinner ut i Östersjön i stället för att fylla på grundvattenreserverna.

– Vi har en ganska besvärlig vattensituation på Gotland och har haft det under en ganska lång tid.  Men de senaste fyra åren har situationen förändrats snabbt och drastiskt till det sämre, säger Patric Ramberg, teknisk direktör på Region Gotland.

Här kommer Spillingsmagasinet in i bilden som en lagringsmöjlighet. Lösningen är alltså att lagra vatten från höst och vinter och sedan använda som dricksvatten under sommaren.

– Innan man använder vattnet som dricksvatten måste man rena det. Det gör man i ett vattenreningsverk som Cementa planerar att bekosta och uppföra som ett komplement till det befintliga vattenverket i Slite, säger Jon Hallgren.

Cementa har en lång historia på Gotland och en verksamhet som funnits i hundra år. Företaget planerar också för en fortsatt framgångsrik verksamhet på ön de kommande hundra åren, och vill därför bidra till att skapa en hållbar situation för gotlänningarna. Även när det gäller vattensituationen.

– Region Gotland har ett ansvar för att gotlänningarna ska kunna få färskt vatten i kranen. Men vi ser också att det finns mycket goda förutsättningar för oss genom vår

Karin Comstedt Webb

verksamhet att också bidra till bra lösningar för Gotland. Lösningar som blir hållbara och långsiktiga och som avhjälper den stressade vattensituationen på Gotland, säger Karin Comstedt-Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Region Gotland välkomnar Cementas förslag om att få ta över Spillingsmagasinet och tillföra vattnet där som en dricksvattenresurs i det regionala vattensystemet.

– Cementas förslag att överlåta Spillingsmagasinet och bygga ett vattenreningsverk skulle vara alldeles utmärkt. Vi hoppas verkligen att det blir av, säger Patric Ramberg

Ordlista

Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Det bildas genom att nederbörd mycket sakta tränger ner genom marken och sjunker neråt.

Ytvatten är det vatten som finns på jordens yta i sjöar, vattendrag våtmarker och hav.

Råvatten är råvaran för att producera dricksvatten, det utgörs antingen av grundvatten eller ytvatten.

Dricksvatten produceras av råvatten i vattenverk. I vattenverken filtreras, renas och desinfekteras råvattnet och blir till sötvatten som sedan är avsett att drickas av människor

(2019-09-09)

Ladda ner

Mer om vattenfrågan på Gotland