Cementa överklagar Mark- och miljööverdomstolens beslut till Högsta domstolen

Cementa har idag skickat in ett överklagande till Högsta domstolen av Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa Cementas ansökan om tillstånd att fortsätta bryta kalksten i Slite. Överklagandet är en del i det intensiva arbete som nu pågår för att försöka mildra konsekvenserna av den väntade cementbristen i Sverige – en direkt följd av att råmaterialutvinning för cementtillverkningen på Gotland inte kan bedrivas från och med den 31 oktober i år. 

Den 6 juli fick Cementa beskedet att Mark- och miljööverdomstolen avvisar ansökan om att förlänga Cementas tillstånd att bryta kalksten i befintliga täkter på Gotland i ytterligare 20 år. Domstolen avslår inte ansökan, utan väljer att inte behandla den och det skäl som angivits är att miljökonsekvenserna inte är tillräckligt utredda. Cementa menar bland annat att Mark- och miljööverdomstolens beslut har påverkats av en felaktig handläggning i domstolen. Målet aktualiserar också ett antal rättsfrågor som Högsta domstolen bör ge vägledning kring. Läs mer här (pdf). 

– Det är av högsta vikt även för Cementa att vår verksamhet kan bedrivas vidare på ett hållbart sätt och att vi värnar om naturvärden och skyddar vattenresurser – det är utgångspunkten i allt vi gör. Vi delar inte domstolens bedömning och menar att ansökan tvärtom baseras på en av de mest långtgående och omfattande utredningarna som gjorts för denna typ av ärende. Vi är trygga med att vi även i en framtida verksamhet kan bedriva en hållbar cementtillverkning i Slite, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa och HeidelbergCement norra Europa. 

Ett fortsatt långsiktigt brytningstillstånd är en också en förutsättning för att kunna etablera världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite 2030, ett arbete som Cementa påbörjade våren 2021. Tillgången på cement som konstruktionsmaterial är dessutom kritisk för att andra sektorer ska lyckas med sin brådskande klimatomställning. 

Efter att överklagandet nu skickats in kommer Högsta domstolen att besluta om de ska pröva målet.

– Vi arbetar med flera parallella spår för att mildra konsekvenserna av den krissituation som snabbt närmar sig. Överklagandet i sig kommer inte att lösa en akut cementbrist, till det är tiden alldeles för knapp. Det krävs därför samtidigt ett skyndsamt och handlingskraftigt agerande från politik och myndigheter för att hitta konstruktiva sätt att hantera situationen, säger Karin Comstedt Webb. 

Sverige är idag näst intill självförsörjande av cement, en trygghet ur beredskapssynpunkt. I Slite på Gotland tillverkas cirka 75 procent av den cement som används i svensk samhällsbyggnad. Förra veckan skickade branschorganisationen Byggföretagen in sin konsekvensbeskrivning av cementbrist i Sverige. Läs den här (pdf). 

– Tiden är en kritisk faktor eftersom tillståndet att bryta kalksten löper ut den sista oktober. För snart fyra år sedan skickade vi in ansökan, som också godkändes i sin helhet i första instans, Mark- och miljödomstolen. Att ansökan i detta sena skede och efter så pass lång handläggningstid avvisas utan att domstolen meddelar vad som saknas och heller inte gett oss förutsättningar att förtydliga eller komplettera så att domstolen kan pröva ansökan, gör att Sverige går mot en akut cementbrist i slutet av november, säger Karin Comstedt Webb. 
 

Karin Comstedt Webb

Vice vd Heidelberg Materials Sweden

Katarina Roslund

Communications manager dept of Public Affairs and ESG

Om Cementas vattenpåverkan på Gotland

Frågor & Svar