Cementa kan fortsätta att leda klimatomställningen i cementindustrin

Juni 2019

Flera år av djupgående utredningar ligger till grund för Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd. Nu sätter huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen igång. 
– Vi kommer att visa hur ett förnyat tillstånd innebär att Cementa kan fortsätta bedriva täktverksamheten på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som vi leder arbetet med klimatomställningen i cementindustrin. Därmed är vi en långsiktig leverantör av hållbara byggmaterial till det svenska samhällsbygget, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa. 

I dag bryter Cementa kalk i två dagbrott på Gotland. Dels i Västra Brottet, där det finns förutsättningar att bryta kalk i ungefär tio år till och dels på File Hajdar. Här finns det kalksten som räcker i mer än hundra år framöver.

Tillståndet att bryta kalk är tidsbegränsat och Cementas nuvarande täkttillstånd går ut 2021. 30 september inleds förhandlingen i Mark- och miljödomstolen där Cementas ansökan om ett förnyat täkttillstånd ska prövas. Ansökan gäller fram till 2041, och arbetet med att ta fram alla rapporter och undersökningar som ligger till grund för förhandlingen i Mark- och miljödomstolen har pågått i flera år.

– Vi skickade in ansökan i december 2017 och då hade vissa utredningar påbörjats redan 2014, säger Cementas advokat Anna Bryngelsson som är en av två jurister som representerar Cementa i domstolsförhandlingarna. Dessa utredningar bygger i sin tur på mätningar och erfarenheter som sträcker sig så långt som flera decennier tillbaka i tiden.

Anna Bryngelsson, advokat.

Alla parter ger sin syn på saken

En förhandling i Mark- och miljödomstolen fungerar inte som en förhandling i samband med ett brottmål eller ett tvistemål. I Mark- och miljödomstolen står inte två parter mot varandra, utan domstolen kallar i detta fall Cementa, de olika remissmyndigheterna och berörda fastighetsägare. Sedan får alla ge sin syn på saken som ska behandlas.

Förhandlingen leds av en juristdomare. Dessutom består domstolen av en domare med särskild teknisk kompetens – ett så kallat tekniskt råd. I Cementas fall har det tekniska rådet specialkompetens inom grundvattenfrågor. Förutom de två domarna består Mark- och miljödomstolen av två särskilda ledamöter som inte är jurister men som väljs ut på grund av sin expertis. Alla fyra ledamöter har sedan varsin röst när beslut ska tas i målet. Skulle omröstningen sluta 2-2 fäller juristdomarens röst avgörande.

Förhandlingen i Mark- och miljödomstolen väntas ta en vecka. En av dagarna ägnas åt så kallad ”syn”. Då lämnar domstolen förhandlingssalen och besöker de aktuella områdena för att rättens ledamöter ska få se med egna ögon hur det ser ut på plats.

– Då kommer vi bland annat att visa en av de platser där Cementa ska vidta åtgärder för att höja naturvärdena, som kompensation för de värden som försvinner när täkten utvidgas, säger Anna Bryngelsson.

Tre saker ska utredas

Men vad handlar då målet om?

Cementas ansökan är på flera tusen sidor men enkelt förklarat kan man säga att det framför allt är tre saker som ska utredas.
Hur ett förnyat och utökat täkttillstånd påverkar:
* grundvattenfrågan
* de artskyddade djur och växter som lever i området
* naturmiljön

– Alla frågor är lika viktiga och det finns högt ställda krav för att få ett tillstånd. Vi kommer att visa under förhandlingen hur vi har utrett alla dessa frågor i detalj och vi kommer också att visa att vi har lösningar på de utmaningar som finns, säger Anna Bryngelsson.

I förlängningen har tillståndet till täkten betydelse för cementindustrins påverkan på miljön. 
Här ligger Cementa i framkant med att fasa ut fossila bränslen och den nordiska cementindustrin leder också utvecklingen av lösningar för att fånga in processutsläppen från tillverkningen.

– Detta är omfattande investeringar som kräver långsiktighet för att kunna genomföras och för att vi verkligen ska kunna ställa om. Därför krävs också tryggheten av tillstånd som löper över en lång tid, säger Karin Comstedt Webb.

Karin Comstedt Webb

Dom i målet väntas komma någon gång i december. Om någon sedan väljer att överklaga rättens beslut går ärendet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Fakta Cementas täktansökan

  • Ansökan innehåller en lång rad rapporter och underlag, bland annat Teknisk beskrivning, Miljökonsekvensbeskrivning, utredning om påverkan på grund- och ytvatten, naturvärdesinventeringar, vibrationer och efterbehandling

  • Omfattande naturvärdesinventeringar har gjorts, bland annat av rödlistade och fridlysta arter, naturvårdsarter, kärlväxter, lavar, mossor, svampar, fåglar, däggdjur, grod- och kräldjur, insekter, spindlar och fjärilar – däribland Europas största inventering av väddnätfjäril.
  • Ett långsiktigt tillstånd är avgörande för en långsiktigt tryggad svensk försörjning av cement.
  • Ett långsiktigt tillstånd är också en förutsättning för att svensk cementindustri skall kunna fortsätta utveckla och investera i klimatlösningar för att verksamheten skall ligga i linje med Parisavtalet. 
  • Cementa har en ambition att kunna leverera klimatneutrala produkter 2030.
  • Cementa samverkar med sitt norska systerbolag Norcem och står inför att beslut från norska staten om möjligheterna att bygga världens första anläggning för koldioxidavskiljning knutet till cementindustrin. 
  • En fullskalig lösning etablerad i Norge öppnar också för lösningar knutna till svenska utsläpp men detta kräver att svensk cementindustri ges långsiktiga förutsättningar att arbeta för en omfattande investering i en för klimatet avgörande lösning.

(2019-09-23)

Ladda ner