Bakgrunden till Cementas samverkan i Viva

Bakgrunden till samverkansprojektet kommer från en studie, utförd 2015 av Sveriges Byggindustrier som lyfte fram att byggprocessen för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus står för 20-85 procent av total klimatpåverkan. När man studerar klimatpåverkan från tillverkning av byggmaterial och tillhörande byggproduktion kan man konstatera att klimatpåverkan från stommen är relativt stor, vilket beror på den stora mängd byggmaterial som används i en stomkonstruktion.

Behovet av att utveckla betongen stod klar efter analyser och därför initierades ett samverkansprojekt för Brf Viva mellan Riksbyggen, CBI, RISE/SP och Cementa kring att utveckla byggmaterialet till att bli ännu mer klimatsmart. Samverkansprojektet mellan Cementa och Riksbyggen initierades under 2015 efter att Riksbyggens kravspecifikation för betong gemensamt tagits fram. 

Cementas samverkan med Riksbyggen och Brf Viva ligger väl i linje Cementas vision om att nå klimatneutralitet år 2030, vilket innebär noll koldioxidutsläpp under cementprodukternas livstid. Samverkansprojekt för ökat hållbart byggande som detta underbygger vår nollvision och leder oss vidare på rätt väg.Cementa och Brf Viva - start