Bakgrund och nuläge - täktansökan Slite

2022-10-21 

I januari 2020 beviljade Mark- och miljödomstolen Cementas ansökan om ett 20-årigt tillstånd i Slite. Domen överklagades, och ansökan prövades i Mark- och miljööverdomstolen som senare valde att avvisa ansökan i juli 2021. Cementas dåvarande tillstånd löpte ut tre månader senare, i oktober 2021. 

För att minska den akuta risken för brist på cement till Sveriges byggsektor beslutade regeringen i november 2021 att ge Cementa ett tillfälligt brytningstillstånd, som möjliggör för Cementa att bryta ut kvarvarande kalksten i det tidigare tillståndsgivna området. Regeringstillståndet löper fram till 31/12 2022. Därefter bedömer Cementa att Slitefabriken kommer att kunna leverera cement utifrån efterfrågan fram till sommaren 2023 även utan ett nytt tillstånd, men därefter är situationen oviss. 

Tidplan för tillståndsprövningen 

Cementa arbetar nu parallellt med två nya ansökningar om täkttillstånd: en ansökan om ett kortare tillstånd på 4 år, och en ansökan om ett längre tillstånd på 20-30 år. Det kortare täkttillståndet ska fungera som en övergångslösning för att säkra cementförsörjningen i Sverige under tiden som ansökan för ett längre tillstånd på 20-30 år prövas.  

I april 2022 lämnade Cementa in ansökan om ett kortare tillstånd till Mark- och miljödomstolen. Myndigheter, föreningar och närboende har tagit del av ansökan och inkommit med synpunkter. I oktober 2022 genomförs huvudförhandling i Visby, och en dom väntas mot slutet av året.  

Samrådsprocessen för ett långsiktigt tillstånd på 20-30 år har genomförts under hösten 2022, och planen är att lämna in den långa ansökan till Mark- och miljödomstolen i början av 2023.