Bakgrund och nuläge - täktansökan Slite

2024-03-06 

I januari 2020 beviljade Mark- och miljödomstolen Heidelberg Materials (tidigare Cementas) ansökan om ett 20-årigt tillstånd i Slite. Domen överklagades, och ansökan prövades i Mark- och miljööverdomstolen som senare valde att avvisa ansökan i juli 2021. Verksamhetens dåvarande tillstånd löpte ut tre månader senare, i oktober 2021. 

För att minska den akuta risken för brist på cement till Sveriges byggsektor beslutade regeringen i november 2021 att ge Heidelberg Materials ett tillfälligt brytningstillstånd, som möjliggör att bryta ut kvarvarande kalksten i det tidigare tillståndsgivna området. Regeringstillståndet löpte fram till 31/12 2022.

I april 2022 lämnade Heidelberg Materials (då Cementa) in ansökan om ett kortare tillstånd till Mark- och miljödomstolen. I oktober 2022 genomfördes huvudförhandling i Visby.

Den 13/12 2022 beviljade Mark- och miljödomstolen ett fyraårigt tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite på Gotland. Detta ”brygg-tillstånd” innebär att den svenska cementförsörjningen är tryggad för en tid medan verksamheten arbetar med att få på plats ett längre och mer omfattande tillstånd. Tillståndet gäller fram t o m december 2026.

Samrådsprocessen för det långsiktiga tillståndet genomfördes under hösten 2022, och i december 2023 skickades ansökan om ett 30-årigt tillstånd in till Mark- och miljödomstolen.

Huvudförhandling genomförs preliminärt i början av 2025.