Riktlinjer för att öka mängden vildbin i täkter blev bästa projekt i studenttävling för biologisk mångfald

Första pris i den regionala delen av Cementa och moderbolaget HeidelbergCements forskningstävling Quarry Life Award, och en vinstsumma på 5 000 euro, gick till ett studentprojekt om hur man värnar om bin i kalkstenstäkter. Projektet belyser en mycket viktig ekosystemtjänst som även är kopplad till bevarandet av biologisk mångfald, nämligen pollinering.

Hampus Jarhede och Oskar Lövbom.

Många för människan livsviktiga grödor är direkt beroende av bins och andra insekters pollinering. Pollineringen är hotad eftersom antalet pollinerande insekter har minskat drastiskt. Några av naturens viktigaste pollinerare är vildbin. I takt med att mänskliga och industriella aktiviteter tar mer plats både i samhället och i naturen så minskar antalet naturliga boplatser, så kallade habitat, för vildbin. 

Biologistudenterna Oskar Lövbom och Hampus Jarhede från Umeå universitet har sedan i våras studerat hur man kan skapa lämpliga boplatser för vildbin i kalkstenstäkter. De har också omsatt sitt arbete i praktiken för att kunna visa att täktmiljöer där man bryter kalksten kan vara gynnsamma habitat för en stor variation av vildbin.

Arbetet som genomfördes vid cementtillverkaren Cementas anläggning i Slite på Gotland, har resulterat i ett antal globala såväl som lokalt anpassade riktlinjer för hur boplatser för vildbin bör utformas och vilka andra åtgärder som kan utföras för att uppnå bästa effekt – riktlinjer som kan användas även vid andra täkter.”Riktlinjerna är relevanta, tydligt presenterade och överförbara till andra täkter, även under driftfasen. Projektet bidrar till värdefulla förbättringar av nyckelaspekter inom biologisk mångfald och täktverksamhet” lyder tävlingsjuryns utlåtande.

 - Roligast med projektet har varit att få omsätta och testa våra teoretiska kunskaper i praktiken, följa upp resultat och lära oss mer utifrån det, säger Oskar Lövbom och Hampus Jarhede.Mer information om studien och de övriga projekt som deltog i årets tävling går att hitta på https://www.heidelbergcement.se/sv/presentationsQLA2018

Den 5 december genomförs den globala finalen för Quarry Life Award i Bryssel. Då har samtliga deltagande projekt – över 110stycken – möjlighet att vinna pris och det bästa projektet belönas med 30 000 euro. Läs mer om tävlingen och bidragen på www.quarrylifeaward.se

För mer information kontakta Kerstin Nyberg, miljöchef Cementa i Slite tel. 070-8200904, kerstin.nyberg@cementa.se eller Kajsa Hebeler, Project Manager Sustainability och koordinator för Quarry Life Award HeidelbergCementNorthern Europe, tel. 072-1673230, kajsa.hebeler@heidelbergcement.com.

Den globala byggmaterialkoncernen HeidelbergCements tävling Quarry Life Award riktar sig till studenter och yngre forskare inom biologi, ekologi och landskapsarkitektur. Genom initiativet vill företaget stärka kunskapen om värdet av biologisk mångfald i täkter och visa att utvinning av grus, berg och kalksten kan vara förenligt med bevarande av naturvärden.