”Vi har minskat vattenanvändningen med 30 procent”

Juni 2019

Som ett led i sitt hållbarhetsarbete har Cementa jobbat hårt för att minska användandet av kommunalt vatten. Nu tar företaget nästa steg för att också kunna bidra till att förbättra vattensituationen på Gotland.
– Gotland behöver utöka lagringskapaciteten av vatten från vintern till sommaren och där kan Cementa hjälpa till, säger Jon Hallgren, miljöchef på Cementa i Slite.

Att gotlänningarna uppmanas att spara på vattnet kan inte ha undgått någon på ön. Region Gotland har de senaste åren jobbat med omfattande informationskampanjer, riktade mot både de som är bofasta på Gotland och mot sommargästerna.

– Min bild är att det stora flertalet av gotlänningarna är mycket väl införstådda i problematiken och verkligen bidrar på alla sätt till att få ner vattenförbrukningen. När vi kommer med uppmaningar om att spara vatten eller lägger bevattningsförbud så accepterar alla det och tar ansvaret för situationen kollektivt. De som är sommargotlänningar och här varje år vet också vad det handlar om, säger Patric Ramberg, teknisk direktör på Region Gotland.

Cementa, som är den näst största privata arbetsgivaren på Gotland, påverkas naturligtvis också av den begränsade tillgången till vatten.

Vid cementtillverkning är vatten både en viktig resurs som behövs för verksamheten och en värdefull biprodukt eftersom vatten som samlas i kalkbrotten länspumpas bort för att möjliggöra brytning.

För Cementas verksamhet i Slite behövs dricksvatten dels för alla anställdas och entreprenörers sanitära behov, men också för vissa känsligare delar av de industriella processerna i cementproduktionen.

– Vi har arbetat målmedvetet med att ersätta det kommunala vattnet med vårt eget ytvatten. Vi har minskat vår användning av kommunalt vatten med ungefär 30 procent de senaste fyra åren, säger Jon Hallgren, miljöingenjör på Cementa i Slite.

Jon Hallgren, miljöchef Cementa i Slite.

Förutom dricksvatten använder Cementa också vatten till framför allt kylning och rökgasrening. Detta vatten tar Cementa från egna ytvattenmagasin som försörjs med vatten som annars skulle runnit ut i Östersjön.

Ett sådant ytvattenmagasin är Spillingsmagasinet, som ligger på Cementas område i anslutning till kalkstenstäkten vid File hajdar. Kopplat till Cementas ansökan om fortsatt täktverksamhet planeras Spillingsmagasinet istället att nyttjas av Region Gotland som en resurs för dricksvattenproduktion.

– Dessutom planerar Cementa att uppföra och bekosta ett vattenreningsverk, som är dimensionerat för att hantera tillkommande vattenvolymer från Spillingsmagasinet. 

Denna lösning skulle innebära att Region Gotland får tillgång till ytterligare 300 000 kubikmeter dricksvatten per år. Något som motsvarar ungefär tio procent av den årliga förbrukningen på Gotland av de fastboende.

– För oss är det självklart att bidra till lösningar på den vattensituation vi har på Gotland. Det är våra medarbetare och deras familjer som lever och bor på Gotland. För att vi ska vara välmående krävs det också att samhället i stort är välmående, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Karin Comstedt Webb

Mer om vattenfrågan på Gotland