Sverige först i världen med klimatneutral cementfabrik

HeidelbergCement-koncernen, där Cementa ingår, meddelar idag att man avser att utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland. När anläggningen driftsätts år 2030 och fångar in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen, varav en ökande andel är biobaserade utsläpp, innebär det att den fabrik som idag står för 3 procent av Sveriges samlade utsläpp till och med kan skapa en kolsänka. 
    
Cementindustrin står för ungefär 7 procent av de samlade globala koldioxidutsläppen. För att motverka den globala uppvärmningen brådskar det att hitta lösningar för industrin. CCS-lösningar (carbon capture and storage) där koldioxid fångas in och transporteras till en permanent lagringsplats flera kilometer ner i berggrunden, är den idag mest mogna tekniken för att i stor skala komma åt dessa utsläpp. 

Majoriteten av koldioxidutsläppen från cementtillverkning uppstår när kalksten hettas upp till höga temperaturer, då det samtidigt får sina sammanbindande egenskaper inför betongtillverkning. Tre fjärdedelar av den cement som används för betongtillverkning i Sverige tillverkas i Slite.  

Etableringen i Norge är en hävstång

Under vintern bekräftade den norska regeringen sin satsning på CCS. HeidelbergCement bygger nu världens första fullskaleanläggning för koldioxidinfångning i Brevik. Den kommer att fånga in 400 000 ton årligen vilket motsvarar hälften av fabrikens utsläpp. Samtidigt byggs det upp kapacitet för att geologiskt lagra koldioxid även från andra industrier. Etableringen vid Norcem i Brevik är i full gång vilket man nu drar stor nytta av i planeringen för en anläggning på Gotland.  

– Vår starka målsättning att etablera en CCS-anläggning i Slite innebär att Sverige har en chans att bli världsledande på klimatneutral cementproduktion. Utifrån vår goda erfarenhet av samarbetet med Norges regering och deras beslut att satsa på den här tekniken, så väljer vi nu att växla upp våra ambitioner till en fyra gånger så stor anläggning för koldioxidinfångning i Sverige, säger Giv Brantenberg, vd för HeidelbergCement norra Europa.

Förstudie är igång

För att definiera alla kritiska steg på vägen mot världens första klimatneutrala cementfabrik har en förstudie inletts. Den rör frågor kring teknikval, miljöpåverkan, juridiska frågor, finansiering, logistik och energiförsörjning.

Elbehovet kommer att uppemot femdubblas jämfört med idag. Därför kräver satsningen väsentliga elnätsuppgraderingar både till och på Gotland. Det behövs även ett fungerande regelverk för CCS och inte minst kommersiella drivkrafter för att kunna fullfölja denna satsning. 

Utveckling, tillståndsprocesser och byggperiod bedöms ta knappt tio år.

Lösningen möjliggör en kolsänka

Anläggningen i Slite dimensioneras till att fånga in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen, vilket innebär i princip helheten av utsläppen. Eftersom användningen av biobaserade bränslen ökar, och dessa räknas som koldioxidneutrala, så hamnar man under nollpunkten och kan till och med nå så kallade minusutsläpp.

– Vår satsning är en nödvändig pusselbit för att Sverige ska kunna nå sina klimatmål till 2045, och för att målen i FN:s Parisavtal ska kunna nås. Eftersom cementindustrin står för en betydande andel av samhällets koldioxidutsläpp vilar ett stort ansvar på oss att bidra med konstruktiva lösningar. Det ökade trycket på marknaden kring hållbara byggmaterial och den svenska regeringens uttalade vilja att satsa på klimatomställningen, ger oss kraft att spänna bågen, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa och HeidelbergCement norra Europa. 

 

In English:

Sweden first in the world with carbon-neutral cement plant
 

Karin Comstedt Webb

Vice vd Heidelberg Materials Sweden

Giv Brantenberg, General Manager HeidelbergCement Northern Europe. Giv Brantenberg, General Manager Heidelberg Materials Northern Europe.

Karin Comstedt Webb, Hållbarhetschef Cementa.

CCS transport och lagring illustration.