Regeringen ger Cementa tillstånd till fortsatt kalkstensbrytning

Idag meddelade regeringen att de ger Cementa drygt ett års tillstånd efter att det förra tillståndet löpte ut den 31 oktober. Tillståndet som gäller fram till och med december 2022 syftar till att kunna fortsätta kalkstensbrytningen under en tid för att undvika risken för en akut cementbrist i Sverige.

– Det är positivt att regeringen prövat ansökan och gett Cementa ett tillfälligt tillstånd. Att det blev omkring ett års tillstånd istället för de tre år som vi ansökt om kommer dock att vara utmanande, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter inom Cementa och HeidelbergCement norra Europa, och fortsätter:

– Ett år är en mycket kort tid för att få ett nytt tillstånd på plats. Vi förutsätter nu att de myndigheter som är inblandade i kommande tillståndsprövning agerar skyndsamt och konstruktivt.

Efter meddelandet om tillstånd kan täktverksamheten starta upp omgående, vilket också kommer att ske. Regeringens beslut kan dock överklagas. Om Högsta förvaltningsdomstolen under processens gång skulle besluta om en inhibition så kommer verksamheten att stoppas fram till dess att ärendet har avgjorts.

– Trots det tillfälliga tillståndet från regeringen är situationen för cementproduktionen förenad med betydande osäkerheter, och det kan fortfarande uppstå en bristsituation beroende på vad som händer framåt, säger Magnus Ohlsson, vd och marknadsdirektör på Cementa.

Processen för ett kortare tillstånd på 3–4 år har inletts, och samrådsperioden då synpunkter inhämtas inför upprättandet av ansökan pågår fram till den 5 december 2021.

– Vi vill förtydliga att hela vår verksamhet precis som alltid drivs och kommer att drivas inom ramen för gällande miljölagstiftningar, både nationellt och på EU-nivå. Det är en grundförutsättning för såväl våra korta som vårt långsiktiga tillstånd, säger Karin Comstedt Webb.

Regeringens beslut nås här (se dokument till höger)

Karin Comstedt Webb

Vice vd Heidelberg Materials Sweden