Hamnbanan, Göteborg

En del av den nya järnvägstunneln dras under värdefulla naturmiljöer som Krokängsparken. Foto: Trafikverket.

Nya Hamnbanan sätter miljön i fokus

Hållbarhet står i fokus för den nya Hamnbanan i Göteborg. I byggprojektet används klimatförbättrad betong i cirka 80 procent av konstruktionerna, och dragningen av Hamnbanan styrdes till stor del av befintliga träd.

Hamnbanan på Hisingen är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar för godstrafik mellan hamnområdena i Göteborg och hela Norden. Men den ökade godstrafiken har lett till att belastningen gått i taket. Bland annat har containertrafiken tredubblats på 20 år.

Därför krävdes en utbyggnad till dubbelspår – för att klara framtidens kapacitetsbehov och för att bidra till klimateffektivare transporter när gods flyttas från landsväg till räls.

Men hållbarhet är i fokus inte bara när det gäller vad den nya Hamnbanan ska resultera i, utan också i själva byggprojektet.

Johan Hedin, projektingenjör på Skanska för bygget av Hamnbanan.

– Vi har jobbat mycket med klimatförbättrad betong med inblandning av slagg. Runt 80 procent av hela konstruktionen består av Skanskas gröna betong. Det är ett stort steg att minska cementmängden i betongen, säger Johan Hedin, projektingenjör på Skanska för bygget av Hamnbanan.

– Dessutom har vi som alltid numera tänkt på att vara resurseffektiva och bygga mindre med full funktion, tillägger han.

Allt större intresse för klimatförbättrad betong

Enligt Johan Hedin har det tidigare funnits en viss försiktighet i anläggningsbranschen att använda klimatförbättrad betong. Men nu, i takt med att byggaktörer och beställare börjar sätta allt högre mål inom hållbarhet, har intresset vuxit.

– Som kunder och utförare har vi tidigare varit försiktiga med nya produkter främst med tanke på konstruktionens beständighet – den ska ju hålla i 120 år och hållfastheten måste verifieras. Nu känner vi oss trygga med den gröna betongen, säger han.

Tystare och säkrare med tunnel

Hamnbananprojektet siktar också in sig på andra delar inom hållbarhet – på det sociala och på biologisk mångfald.

För att göra transporterna säkrare och närområdet lite tystare läggs de nya spåren i en tunnel mellan Eriksberg och Pölsebo. På så vis blir det lättare att ta sig fram i området samtidigt som mark frigörs för fler bostäder.

– Dessutom har projektet tagit hänsyn till det ovanliggande parkområdet. Dragningen av tunneln styrdes till stor del av hur befintliga träd växer, säger Johan Hedin.

Runt 40 000 kubikmeter betong i konstruktionen

I Hamnbaneprojektet byggs ungefär två kilometer ny dubbelspårig järnväg som ska ersätta det befintliga enkelspåret som kommer att rivas och bland annat ge plats för bostäder. Cirka 1,1 km av dubbelspåret dras i tunnel, varav 800 meter i betongtunnel och 300 meter i betongtråg.

– Vi använder cirka 40 000 kubikmeter betong i konstruktionen, säger Johan Hedin.

Under 2022 var bygget inne i en intensiv fas med mycket betongarbeten, berättar han. Under 2023 går projektet in i en lugnare fas, med sikte på att börja installera själva järnvägsanläggningen.

– Det kommer att kännas häftigt när det står klart. Jag kommer att känna mig stolt över att bidra till att få bort en del lastbilar från vägarna, säger han.

Byggfakta Hamnbanan i Göteborg 

Mikael Odlöw

Vice Försäljningschef

Hamnbanan, Göteborg. . Foto: Trafikverket.