Illustration av planerad cementdepå i Energihamnen, Stockholm

Inbjudan till avgränsningssamråd om etablering av cementdepå- och hamnverksamhet samt byggnation av ny kaj inom energihamnen i Stockholm

Heidelberg Materials Cement Sverige AB har påbörjat tillståndsprocessen för etablering av cementdepå- och hamnverksamhet samt byggnation av ny kaj inom Energihamnen i Stockholm.

Vi bjuder därför in till avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådet gäller ansökan om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för etablering av cementdepå- och hamnverksamhet samt byggnation av ny kaj inom fastigheterna Shanghai 1, Ladugårdsgärdet 1:9 och Ladugårdsgärdet 1:40 i Energihamnen i Stockholm.

Syftet med samrådet är att informera om verksamheten och att inhämta information, erfarenheter och synpunkter som kan vara till nytta vid utformningen av anläggningen och vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Samrådet är ett så kallat avgränsningssamråd som handlar om verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra, samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Miljöpåverkan

Den miljöpåverkan som bedöms uppstå är kopplad till både drift- och byggskedet. Under driftskedet kan påverkan främst ske med avseende på buller från fartyg samt visuellt då den planerade cementdepån blir ett nytt tillskott i stadsbilden. Under byggskedet bedöms den planerade verksamheten främst medföra konsekvenser av arbeten i vattenområdet, buller, samt transporter.

Samrådsunderlag

Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten och dess huvudsakliga miljöpåverkan finns att ladda ner här:


Samrådsmöte

Som en del av samrådet inbjuds närboende och allmänheten till ett samrådsmöte den 13 maj kl. 18:00-20:00 på Hjorthagens kulturhus, Artemisgatan 19 i Stockholm. Samrådsmötet kommer ske i form av öppet hus och inleds kl. 18:00 med en presentation av projektet. Heidelberg Materials  samt projektets miljöexperter finns på plats för att ge en allmän presentation av projektet, svara på frågor, ta emot synpunkter och informera. Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!

Synpunkter
Synpunkter kan lämnas i postlåda vid samrådsmötet eller skriftligen via e-post till elna.topac@structor.se. Det går även bra att posta synpunkterna till:

Structor Miljöbyrån
Att: Elna Topac
Solnavägen 4
113 65 Stockholm

Märk brev och kuvert respektive e-post med ”Samråd Energihamnen”.
Synpunkterna ska vara oss tillhanda senast den 31 maj 2024.

Du kan även lämna in synpunkter med hjälp av detta digitala formulär.