Heidelberg Materials Cement Sverige AB – kompletterande samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför ansökan om tillstånd för cementfabriken i Slite

Heidelberg Materials Cement Sverige AB (Heidelberg Materials) genomför just nu samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken inför ansökan om fortsatt verksamhet vid den befintliga cementfabriken inom fastigheten Othem Österby 1:229 med flera i Slite.

Ett samrådsunderlag finns tillgängligt på Heidelberg Materials här: www.sliteccs.se/sv/fabrikstillstand

Heidelberg Materials kompletterar nu samrådsunderlaget. Kompletteringen beror dels på att Länsstyrelsen Gotland framfört synpunkter på samrådsunderlagets utformning med avseende på Natura 2000-områden, dels på att Heidelberg Materials gjort mindre justeringar av det område i havet där muddring avses genomföras. Härutöver har en mindre justering genomförts av det verksamhetsområde som tidigare redovisats.

Den tillkommande informationen finns sammanställd i ett kompletterande samrådsunderlag, ”Komplettering av samråd enligt 6 kap. miljöbalken”. Detta underlag finns tillgängligt på www.sliteccs.se/sv/fabrikstillstand samt på denna sida.

Det kompletterande samrådsunderlaget kan även beställas

Den tillkommande informationen består i korthet av följande:

  • uppgifter om den planerade verksamhetens potentiella påverkan på Natura 2000-områden
  • ett något justerat område för muddring
  • ett något justerat verksamhetsområde.

Synpunkter med anledning av innehållet i det kompletterande samrådsunderlaget kan lämnas skriftligen senast den 18 mars 2024. Redan inlämnade synpunkter behöver inte lämnas på nytt.

Synpunkter skickas via epost till samradheidelberg@sweco.se eller via brev till:

Sweco Sverige AB, Box 286, 201 22 Malmö
Vänligen märk e-post respektive brev och kuvert med “Samråd Fabrikstillstånd Slite”.