Hållbart samhällsbyggande

Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial. Det används i allt från bostäder och infrastruktur till säker vattenhantering och elförsörjning. Betongen är en grundpelare för den välfärd som efterfrågas i dagens moderna samhälle.

Betongens egenskaper säkrar ett långt liv

Betongen har många egenskaper som gör den till ett hållbart byggmaterial. Den ger konstruktioner som är hållfasta och beständiga. Hus som står emot extrema väder. Vägar och järnvägar som håller ihop och länkar samman människor i städerna. Sjukhus, skolor och infrastruktur som är grundfunktioner i vårt samhälle.Betongen har en värmetröghet som är nyckeln till minskad energiförbrukning. Den absorberar värme under dagen som sedan avges långsamt under natten. På så vis regleras inomhustemperaturen på ett effektivt sätt.Betongkonstruktionen kan designas för ett långt liv med flera olika funktioner. Den står emot slitage, brand och fukt.

Vad är betong och cement?

Materialet består till största delen av berg och grus som blandas med vatten och cement. Cementen är nyckelkomponenten i betong då den har en sammanbindande funktion.

Cementens huvudråvara är kalksten. Efter krossning, malning och förbränning blandar man stenen med gips och varierande mängder kalk, slagg och flygaska. Genom att blanda in exempelvis flygaska som är ett industriavfall, får vi en cement med lägre koldioxidutsläpp per tillverkat ton.

Vi arbetar hela tiden för att minska klimatbelastningen från produkterna och tillverkningen.

Cement och betong behövs idag och i framtiden

Behovet och av cement kommer att fortsätta vara stort. Materialet är en grundpelare för den välfärd som efterfrågas i dagens moderna samhälle. Befolkningsökning i kombination med trenden att allt fler vill bo tätare i städer gör att betongen kommer fortsätta att vara ett centralt byggmaterial även framöver.Genom att använda byggmaterial på ett klokt sätt man kan optimera både funktion, kostnadseffektivitet och miljöpåverkan. Med verktyg som t ex Livscykelanalys (LCA) och EPD får vi fram en byggnads klimatbelastning över tid.

Cirkeln är sluten

Betong är ett material som håller länge, och det är också möjligt att återvinna och återanvända när det tjänat sitt primära syfte. Med en inneboende styrka och bindningsförmåga kan betongen återanvändas i olika sammanhang, till exempel för vägkonstruktioner. Vi söker hela tiden efter nya möjligheter att återvinna materialet.

Täkt i Slite

Vår nollvision