Fakta kring Cementas vattenpåverkan på norra Gotland

Vattenfrågan på Gotland är besvärlig sommartid. Här kan du läsa mer om hur vi ser på vattenfrågan, hur vi påverkar situationen och hur vi kan förbättra den.

Sammanfattning:

  • Grundvattenbildningen på Gotland är hög under vintern och låg under sommaren vilket också sammanfaller med ett högre vattenanvändande i samhället.

  • Vi pumpar periodvis bort vatten från täkten som kommit från nederbörd och inläckage i samband med stenbrytningen. Det påverkar dock inte vattentillgången på Gotland under den torra perioden, eftersom pumpning endast sker i väldigt liten uträckning sommartid. Pumpmängderna blir låga eftersom grundvattenytan då är lägre än täktens botten. 

  • Genom medvetna åtgärder har vi minskat sin konsumtion av kommunalt vatten med 30 procent under våren 2016. Förbättringsarbetet fortsätter. 

  • Merparten av den nederbörd som faller över Gotland rinner direkt ut i Östersjön. Det som skulle behövas är ytterligare möjligheter att lagra vatten. 

  • Genom att anlägga ett vattenmagasin kan Heidelberg Materials under den nederbördsrika vinterperioden lagra vatten för kommunalt användande under den torra årstiden. 

Översiktlig beskrivning av pumpmängder från File Hajdar. Pumpvolymerna är som störst under december-januari och som lägst under sommaren. Under perioden maj – augusti infinner sig torrperioder då ingenting eller mycket lite pumpas från File Hajdar. När sådana torrperioder inträffar varierar år från år beroende på vädersituationen under sommaren.

Vattenbildningen varierar under året

Man kan dela in året på Gotland i två perioder: en period med kontinuerlig grundvattenbildning och en period med mycket låg eller ingen grundvattenbildning. Detta beror dels på att nederbörden är ojämnt fördelad över året, och att väderparametrar styr avdunstning och transpiration (växters cellandning), vilket gemensamt kallas för evapotranspiration. Även om det kan komma stora mängder regn under en sommarmånad så är evapotranspirationen då oftast större, vilket då innebär att det ändå inte sker någon grundvattenbildning.  

Vatten lagras i kalksten

Cementa bryter kalksten ner till en nivå på +20 meter över havet. Omsättningen av vatten är här snabb och lagringskapaciteten för grundvatten är mycket låg eftersom bara lite vatten ryms i kalkstenen. Under vintern finns här vatten men det torkar ofta ut vid varmare väderlek och nederbördsbrist.    

På större djup finns här ett antal vattenförande lager som är mer vattenförande än kalkstenen i övrigt. Dessa lager har en mycket långsammare vattenomsättning och fungerar som en buffert under perioder när det inte sker någon grundvattenbildning. Dessa djupare lager håller grundvatten året runt

De vattenförande lagren står till viss del i kontakt med kommunens vattentäkt som är belägen i en nord-sydlig krosszon (en äldre strandzon) strax öster om File Hajdar-täkten. Det är den nord-sydliga krosszonen som är vattentäktens huvudresurs, men vid låga grundvattennivåer i vattentäkten sker en tillrinning till vattentäkten från de vattenförande lagren i det djupare berget.

Det som begränsar grundvattenuttaget i vattentäkten är främst vattentillgången i krosszonen, som är beroende av nederbörd för påfyllning, och till viss del flödet i de djupare lagren.

Stenbrytningens effekter på vattentillgången

Cementa pumpar bort vatten från nederbörd och inläckage i samband med stenbrytningen. Detta görs i huvudsak under perioder med vattenöverskott. Under dessa perioder är vattentillgången tillräcklig för kommunens vattenförsörjning och Cementas pumpning får inga konsekvenser för vattentillgången.

Sommartid, då vattenförbrukningen är som störst, är det vattentillgången i vattentäkten och i de djupt liggande vattenförande lagren som sätter gränserna för vattenuttaget. Kalkstenstäktens påverkan är mycket marginell. 

Angående påstådd dränering av Tingstäde träsk

Detta påstående stämmer inte. Under perioder av sommarhalvåret med låg nederbörd och hög evapotranspiration så finns det mycket lite inträngande vatten i täkten på File Hajdar. Om Tingstäde träsk skulle dräneras av täkten så skulle ett sådant flöde fortgå året runt. Den för närvarande låga nivån i Tingstäde träsk är en kombination av nederbördsbrist samt större och längre kontinuerliga uttag ur Tingstäde träsk.

Cementa har effektiviserat vattenanvändningen

Som en av de stora förbrukarna av kommunalt vatten på Gotland har Cementa sedan flera år förmedlat att vi står redo att vid behov sätta in resurser för att minska vår förbrukning. Situationen i Slite har varit sådan att vår förbrukning av kommunalt vatten inte utgjort något problem då uttaget ur vattentäkten har varit tillräckligt för att förse samhället samt att vi naturligtvis bidragit till den kommunala ekonomin genom att vi varit storkunder.

För att nu bidra i Region Gotlands arbete med att förbättra vattensituationen så har vi gjort åtgärder som redan under våren minskat vår vattenförbrukning med 30 procent. Vi kommer att fortsätta göra ytterligare förbättringar de kommande åren. Målet är att Cementa ska vara självförsörjande på vatten. Vatten för den industriella verksamheten kommer vi i allt större utsträckning att ta ifrån vår andra kalkstenstäkt, Västra brottet, som på sikt blir en stor reservoar.

Möjligheter med ett vattenmagasin

Om vi uppskattar nederbörden till ca 500 – 600 mm per år och räknar på att 300 – 400 mm avdunstar och transpirerar så återstår i medeltal 200 mm per år. Över Gotlands yta (exklusive Fårö) ger detta ungefär 600 miljoner kubikmeter per år. Den absoluta merparten av detta vatten kommer inte samhället till godo via någon kommunal eller enskild vattenbrunn, utan det hamnar via yt-, mark- och grundvattenavrinning i Östersjön.

Det är tydligt att det är lagerhållningen av vatten som är för låg i förhållande till efterfrågan. För att lösa detta problem undersöker Cementa möjligheterna att anlägga ett vattenmagasin där det annars bortpumpade vattnet i File Hajdar-täkten från vinterhalvåret kan lagerhållas för användning under sommaren. Ett sådant vattenmagasin skulle fånga upp det vatten som i nuvarande situation pumpas till Östersjön, och i en opåverkad situation skulle avrinna till Östersjön. Läs mer om den föreslagna lösningen. 

Mer om vattenfrågan på Gotland