Cementas sammanfattande syn i Natura 2000-ärendet

Sammanfattning av Cementas rekommendation till regeringen 2017-04-18:​

 • Kalkstensfyndigheten på File hajdar utgör nationalreserven av kalksten för cementproduktion och förser cementfabriken i Slite med råmaterial under mer än 100 år framåt i tiden.
   
 • Cement är nyckelkomponent i betong, det byggmaterial infrastruktur och bostadsbyggande är helt beroende av.
   
 • Nuvarande tillstånd att bryta kalksten på File hajdar löper ut 2021. Ett erhållande av tillstånd att bryta kalksten efter 2021 försvåras avsevärt genom de föreslagna Natura 2000-utökningarna Bojsvätar och Hejnum Kallgate vilka ligger nära angränsande till File hajdar (se bilaga1).
   
 • Cementa bestrider inte klassificeringen av dessa utökningar utan snarare lämpligheten att peka ut naturtypen rikkärr just vid denna lokal då annan samhällsviktig verksamhet försvåras avsevärt/riskerar att upphöra, i närtid och på sikt.
   
 • Regeringen bör vara medveten om att i det fall utökningsområdena Hejnum Kallgate och Bojsvätar blir verklighet så kommer sannolikt ett dispensärende på regeringens bord under 2018 avseende fortsatt täktverksamhet med möjlig påverkan på dessa områden.
   
 • Regeringen bör av angivna skäl inte följa Naturvårdsverkets förslag att utöka Natura 2000-områdena Hejnum Kallgate och Bojsvätar.

(Större karta)

Natura 2000

Läs mer