Uppförandekod för HeidelbergCements leverantörer

Generellt sätt styrs vår verksamhet av nationella lagar och regler när det gäller miljöskydd, produktsäkerhet och sociala frågor. HeidelbergCements policy är att formellt kräva att alla våra leverantörer följer vår uppförandekod och anpassar sina rutiner efter denna.

Uppförandekoden för våra leverantörer är kopplad till HeidelbergCements egen uppförandekod som ska följa internationell standard när det gäller socialt ansvar (SA 8000), miljöansvar (ISO 14001) och arbetsregler (ILO - International Labor Organization).

Den här globala uppförandekoden för våra leverantörer gäller alla avtalsförhållanden. HeidelbergCement strävar efter ett nära och effektivt samarbete med sina leverantörer, men om leverantörerna inte uppfyller uppförandekoden, på grund av ovilja eller på grund av att åtgärder inte har genomförts inom överenskomna tidsramar, kommer avtalet slutligen att sägas upp.

HeidelbergCements uppförandekod för våra leverantörer innebär följande:

Arbetsvillkor/arbetskraft
 1. Leverantörerna får inte använda barnarbete under någon del av tillverkningen. Leverantörerna ska följa ILO:s rekommendationer när det gäller minimiålder för att kunna bli anställd.
 2. Ersättning och förmåner ska följa grundprinciperna för minimilöner, övertidsarbete och lagstadgade förmåner.
 3. Alla former av tvångsarbete är förbjudet och de anställda ska ha friheten att lämna sin anställning efter att i skälig tid informerat om att de vill sluta.
 4. Leverantörerna förväntas respektera de anställdas föreningsrätt och rätten till att förhandla gemensamt där det är tillåtet enligt lag.
 5. Arbetstagare ska ha säkra och hälsosamma arbetsförhållanden som uppfyller eller är bättre än gällande regler för arbetarskydd och säkerhet.
Miljönormer
 1. Leverantörens verksamhet ska ta hänsyn till miljön och följa den lagstiftning som gäller i det aktuella landet.
 2. Alla produkter och tjänster ska levereras på ett sådant sätt att de uppfyller relevanta miljö-, kvalitets- och säkerhetskrav och vara säkra om de används på avsett sätt.
Affärsetik
 1. Affärsverksamheten ska bedrivas med integritet. Pengar, tjänster, gåvor, underhållning eller andra förmåner får inte erbjudas eller ges till anställda hos HeidelbergCement eller tredje part som syftar till att påverka sättet på vilket den anställde hos HeidelbergCement eller tredje part agerar i sitt arbete. På motsvarande sätt får inte HeidelbergCement erbjuda pengar, tjänster, gåvor, underhållning eller andra förmåner till en leverantör som syftar till att påverka sättet på vilket leverantören agerar i sitt arbete.
 2. Det ska finnas en respekt för mänskliga rättigheter. Trakasserier eller diskriminering gentemot anställda får inte förekomma. Det omfattar, men är inte begränsat till, etniskt ursprung, hudfärg, religion, sexuell läggning, handikapp eller ålder.
Sammanfattning
 1. HeidelbergCements leverantörer förväntas se till att deras leverantörer respekterar uppförandekoden och kontrollerar att dessa regler följs i hela leveranskedjan.
 2. Att se till att dessa regler följs är en långsiktig utvecklingsprocess. Vi kommer att arbeta tillsammans med våra leverantörer och regelbundet utvärdera dessa regler och ändra dem om så krävs.