Ett steg närmare en klimatpositiv cementfabrik i Sverige

Förstudien är avslutad, och med hjälp av ett nytt stöd från Energimyndigheten pågår nu kommande steg i arbetet med anläggning för att kunna tillverka klimatpositivt cement 2030. 
– Svensk byggsektor visar att efterfrågan finns, och vi står redo, säger Karin Comstedt Webb, vice vd HeidelbergCement Sverige.

När anläggningen i Slite är klar år 2030 kommer den att fånga in och lagra uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen, vilket motsvarar 3 procent av landets totala utsläpp. Som ett av Sveriges största projekt inom den gröna industriomställningen, kommer satsningen på Gotland att vara helt avgörande för att den svenska byggsektorn ska klara av sin klimatomställning.

  • Under 2021 genomfördes en förstudie med stöd från Industriklivet där Cementa har kartlagt alla de delar som krävs för att förverkliga CCS-anläggningen: 
  • Förstudien visar att en CCS-anläggning i Slite har potential att bli klimatpositiv. I takt med att en växande andel biobränslen används vid tillverkningen kommer anläggningen att fånga in och lagra mer koldioxid än dess fossila utsläpp.  
  • Genomförandet kommer att innebära en betydande om- och tillbyggnation till fabriken – ett arbete som påbörjas nu för att nå tidplanen.  
  • Amin-tekniken som används i Norge är det rekommenderade vägvalet även i Slite.  
  • Elbehovet kommer att öka från dagens 45 MW till framtida 250 MW.  

Möjligheten att sy ihop värdekedjan från koldioxidinfångning till geologisk lagring under havsbotten är goda. Vid sidan av det etablerade Northern Lights-konceptet i Norge tas ytterligare initiativ i Nordsjöområdet för att etablera sådan infrastruktur.

Erfarenheter från Norge

– Förstudien visar att CCS är fullt genomförbart i Slite. Tillsammans med erfarenheterna från projektet i Norge har vi nu en god bild av hur vi går vidare i Sverige. De nordiska länderna har det som krävs för att leda klimatomställningen i samhällsbyggnadssektorn, säger Giv Brantenberg, General Manager HeidelbergCement norra Europa.

Idag bygger HeidelbergCement i samverkan med den norska staten den första CCS-anläggningen inom cementindustrin i Brevik, Norge. Ett pionjärarbete som tydligt lyft upp praktiska utmaningar till ytan men också påvisar realiserbarheten av hela CCS-värdekedjan. 2024 driftsätts anläggningen som också utgör grunden för en uppskalad satsning i Sverige.

Energimyndigheten stödjer projektet

Med hjälp av ett beviljat stöd från Energimyndigheten om 51 miljoner kronor inleder nu Cementa genomförbarhetsstudien som innebär en investering på 124 MSEK. Här ingår bland annat att mer precist definiera hur anläggningen skall byggas, att påbörja miljöprövningen och verka för att elförsörjningen säkras.

Energitillgången är idag den mest kritiska faktorn för att kunna etablera anläggningen. Arbetet med en elnätsuppgradering till och på Gotland måste omgående accelereras. 

– 2030 ska vi kunna bygga med klimatpositiv betong i Sverige. Dit når vi om vi lyckas kapa koldioxidutsläppen från cementtillverkningen, och metoden för att åstadkomma detta i stor skala är CCS. Svensk byggsektor visar att efterfrågan finns, och vi står redo. Jag ser nu fram emot en konstruktiv samverkan med alla inblandade aktörer främst kring tillståndsprocesser och elnätsförstärkning, så att vi i Sverige kan fortsätta vara ett föregångsland när det gäller grön industriomställning, säger Karin Comstedt Webb, vice vd HeidelbergCement Sverige. 

Karin Comsted Webb förklarar CCS

Så ska vi kunna leverera klimatpositivt cement till Sveriges byggande

Karin Comstedt Webb

Vice vd Heidelberg Materials Sweden